maanantai 11. syyskuuta 2017

PÄÄMINISTERI TUNNUSTI TEHNEENSÄ RIKOKSEN?


Niin, pääministeri Juha Sipilä kertoi sopineensa Ranskan presidentti Macronin kanssa, että maat liittoutuvat sotilaallisesti.
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/sipila%20puolustus-69928

No, mikäs tässä nyt sitten muka on se rikos? Katsotaanpa mitä Suomen rikoslaki asiasta sanoo:

"12 luku (21.4.1995/578)
Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Maanpetos

Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

1) liittyy vihollisen asevoimiin,

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu

Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.

6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu

Jos vakoilu

1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,

2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai

3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisestasakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta

Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito

Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L12

Huomattavaa on, että pelkkä yrityskin on rangaistava teko, eikä pääministerin oman kertoman mukaan kyse ole pelkästä yrityksestä, vaan ihan teosta. Ja jotta asia olisi mahdollisimman selvä, katsotaanpa mitä rikoslain 13. luku tällaisesta touhuilusta tuumii: 

"13 luku (21.4.1995/578)
Valtiopetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksestavankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578)

Törkeä valtiopetos

Jos valtiopetoksessa

1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,

2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,

3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai

4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu

Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1) ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,

2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,

3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai

4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,

on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

4 § (21.4.1995/578)
Laiton sotilaallinen toiminta

Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L13

Eli rikoslain 12. sekä 13.luvun mukaan tällainen toiminta on rikollista. Näin oli myös Nato Isäntämaa -sopimuskin, joten ei Sipilä tässä rikollisessa toiminnassa yksin ole. Hänen tukenaan on maamme suurin järjestäytynyt rikollisryhmä eli eduskunta, jonka pitäisi vaalia maamme lakeja mutta joka on varsinkin viimeiset kymmenisen vuotta aivan avoimesti ja suoraan ja jopa kaikissa medioissa suureen ääneen julistaen rikkonut maamme lakeja mennen tullen, perustuslakia myöten.

Huomion arvoista pääministerin toiminnassa on se, että hänen asemansa vuoksi hänen toimintansa on rikoslain mukaan törkeää, eli linnaa pitäisi paukkua. Jostakin kumman syystä poliisi ja koko lainvalvontakoneisto, koko oikeuslaitoksemme ei puutu tämän rikollisjärjestön, eduskunnan ja hallituksen, toimintaan millään tavalla. 

Olisi hauska kuulla poliisijohdolta perusteet sille, miksei poliisi puutu lehdistössä avoimesti ilmoitettuun rikolliseen, meneillään olevaan lainvastaiseen toimintaan? Ilmeisesti maamme poliisi on täysin tämän rikollisjärjestön käskyvallan alla, tai pelkää sitä. Pahinta olisi, jos lainvalvontaviranomaiset olisivatkin osa tätä järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa.

Ja nyt siellä joku inisee millä perusteella kutsun eduskuntaa ja hallitusta järjestäytyneeksi rikollisuudeksi. No sillä Euroopan Unionin järjestäytyneen rikollisuuden määritelmällä. Laitetaan sekin vielä tähän, niin itsekieltoisimmatkin ymmärtävät mistä maassamme on kyse juuri nyt: 

Euroopan Unionin mukaan rikollisryhmän järjestäytyneisyys edellyttää, että ryhmä täyttää vähintään kuusi seuraavan listan kriteereistä. Noiden kuuden, tai useamman, kriteerin joukossa pitää olla mukana kohdat 1, 3,5, sekä 11. EU:n järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä on:

1. Useamman kuin kahden henkilön yhteistyö.
2. Jäsenillä on määrätyt tehtävät.
3. Toimii pitkän tai määräämättömän ajan.
4. Käyttää sisäistä kuria.
5. Epäillään törkeistä rikoksista.
6. Toimii kansainvälisellä tasolla.
7. Käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja. 
8. Käyttää peiteyhtiöitä.
9. Harjoittaa rahanpesua.
10. Pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkishallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin.
11. Toiminnassa taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu on määräävä tekijä.

Hallituksen toiminta täyttää suoraan tässäkin, ei vain siinä perustuslain vastaisessa SOTEssa vaan myös tässä Sipilän ilmoittamassa toiminnassa, kohdat 1, 2, 3, 5, 6, 10 ja 11. Kohdasta 7 voidaan keskustella ja puoluekuri täyttänee myös kohdan 4 määritelmän. 

Kysymys kuuluukin: MILLOIN TÄSSÄ MAASSA TÄTÄ JÄRJESTÄYTYNYTTÄ RIKOLLISUUTTA ALETAAN OIKEASTI VASTUSTAMAAN POLIISIVIRANOMAISTEN TOIMESTA? 

ONKO TODELLAKIN NIIN, ETTEI EDUSKUNNAN JA HALLITUKSEN TARVITSE VÄLITTÄÄ MAAMME LAEISTA LAINKAAN JA ETTÄ POLIISIVIRANOMAISET EIVÄT PUUTU NIIDEN TEKEMISIIN MISSÄÄN OLOSUHTEISSA?

Itseään vallan vahtikoirana pitävä luotettava suomalainen valtamediahan tukee tätä järjestäytynyttä rikollisuutta kaikin tavoin, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen uskollisen pikku apurin tavoin.

Totta, olen vain tavallinen kansalainen ja maallikko lain suhteen ja tämä on vain oma käsitykseni asiasta, mutta laki on laki ja siinä sanotaan suoraan asioita, jotka eivät ole yhteensovitettavissa pääministerin ilmoittaman toiminnan kanssa. Ja jos on näin miltä maallikon silmin näyttäisi olevan, tilanne on todellakin hyvin hyvin merkillinen.


1 kommentti:

 1. Ja näitähän löytyy ! Suomen oikeusjärjestelmä tehtiin toimivallattomaksi ( siis yritettiin tehdä ) muuttamalla "perustuslakia" niin että näistä rikoksista ei voitaisi syyttää .

  ( julkinen lakitietoknata Fiinlex PL 118 § ... kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset ... syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tämän perustuslakimuutoksen hyväksyi lahjonnalla ja kiristyksellä aikaansaatu hallitus ( käteisen hallitus); Sanomat24 keskustelufoorumi ( rekisteröitynyt käyttäjä timpuri) ...

  kerrotaan kokoomuksen suurien velkojen ( puhutaan miljoonan / miljoonien velasta) poistuneen yhdessä yössä RKP:n rahoilla. Vaatimuksena pakkoruotsin jatkaminen ja 2 ministerinpestiä.

  Heidi Hautala oli Brysselistä käsin sanonut hallitus on ostettu, mutta vaiennut heti, kun vihreät otettiin mukaan .

  RKP sai 2 ministerinpestiä ja säilytetyksi pakkoruotsin; vihreät saivat "tasa-arvoisen" avioliittolain.

  Maksettu ministeri Henrikkson allekirjoitti VALTIOPETOKSEN eli PL 118 §:n .

  Mihin tätä PL 118§:ää sitten on JO käytetty ?

  Iltalehti 7.4. 2012 "Eduksunnassa muhii miljardikaappaus"

  Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahta aiotaan kaapata. ( suomeksi varastaa).

  "Lailla 444/2012" siis kaapattiin 1,3 - 3 MILJARDIA euroa pineyritysten omaisuutta pankki-vakuutuslaitoksille ja AIHEUTETTIIN tällä teolla Suomeen 10 000 - 20 000 työtöntä lisää !

  Pl 118 §:n ja "lain 444/2012" seurauksen apienyrittäjillä EI Suomessa ole perustuslaillista omaisuudensuojaa ... kun EDUSKUNTA VARASTAA.

  Jo 9. 12. 2005 olen tehnyt SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon LASTEN; hetero-aviomiesten ja pienyrittäjien lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi . ( koska syrjintää esiintyi jo 2005).

  Sekä saattanut asian 2006 - 2008 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tietoon; EIT 24221/06.

  Kaikki asikairjat tuhottiin 27.3. 2009 EOA kanslaipäätöksessä 1350/4/08 mukaisissa "olosuhteissa".

  Miksi Kansainvälinen rikostuomioistuin ei sitten käsittele lakien mukaan näitä PL 118 §:n mukaisia asioita; joissa Suomen "oikeusjärjestelmä" on toimivallaton ?

  Koska "kansainvälinen" on LAHJOTTU Suomen toimesta !

  He 55/2007 esiteltiin TAHALLAAN kansanedustajille väärillä asiakirjoilla ja 2008 oikeusministeri allekirjoitti "sopimuksen": Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-"oikeudenkäynnin" ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee tomivallattomaksi Suomea koskevissa "yksittäistapauksissa"; vertaa PL 118 § syyteoikeudettomat kansanryhmät !

  Petoksen asiasta tekee kansanedustajille ja "kansainväliselle" VALEHTELU; "Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia" ... niimpä näyttää PL 118 § ..."syyteoikeutta ei kuitenkaan ole..."

  Olenkin Suomen ITSENÄISYYDEN palauttamiseksi valmis milloin tahansa TODISTAMAAN asioista Valtakunnanoikeudessa 9. 12. 2005 VKSV:oon jättämäni SYYTEILMOITUKSEN mukaisesti. ( kirjattu diaariin 8 kuukautta myöhässä) .

  Jos kiinnosti lue lisää MV-lehti / keskustelu / Paljasteaan totuus / ihmisoikeuksien ja rahan varkaus tai archive.is / kimmoleaks.fi .... Valtakunnanoikeudessa tavataan ?

  Saa ja PITÄÄ jakaa Suomen pelastamiseksi sen "päättäjiltä" !

  VastaaPoista