maanantai 9. toukokuuta 2016

NATO JURIDIIKKAA

Koska maassamme on jo parin vuosikymmenen ajan päätetty päättäjien toimesta, etteivät Suomen lait koske heitä ja heidän tekemiään päätöksiä, tarkastelen seuraavaksi hieman sitä miten laitonta Natoilu todellisuudessa on. Niistä parinvuosikymmenen aikaisista rikoksista paras esimerkki lienee EU-jäsenyys. Suomi oli vuodesta 1995 aina vuoteen 2011 saakka perustuslain vastaisesti Euroopan Unionissa. Vasta vuonna 2011 perustuslakiin lisättiin lause "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio." Olimme siis perustuslain vastaisesti 16 vuotta EU:ssa.

Yksikään Nato-jäsenyyden kannattaja, Nato Isäntämaa-sopimuksen kannattaja ja tekijä, ei ole julkisuudessa kertaakaan puhunut näiden hankkeiden laillisuudesta ja syykin on selvä: Nato-jäsenyys ja Nato Isäntämaa sopimus MOU ovat Suomen lakien vastaisia, eli rikollisia tekoja. Niiden mahdollistamiseksi on rikottava laissa olevia puolueettomuusmääräyksiä ja erityisesti rikoslain 12.lukua. Tarkastellaanpa Nato-projektia tämän lainkohdan pohjalta.

"12 luku: Maanpetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).
1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
 1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
 2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
 3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi."

Kuten edellä näemme, rikos on Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Nato-jäsenyys, Nato Isäntämaa sopimus ja itseasiassa Euroopan Unionin jäsenyys ovat tämän rikoslain 12/1 pykälän vastaisia tekoja. Ja tämä lain kohta toteaa, että jos rikokseksi riittää jo pelkkä "sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara." Eli jo pelkkä Nato-jäsenyyden ajaminen on siis rikos tätä lain kohtaa vastaan. Tämä on varsin mielenkiintoista, kun katsoo varsinkin kokoomuslaisten lausuntoja aiheesta.

EU-jäsenyyshän täyttää jo sellaisenaan tuon ensimmäisen kohdan, koska, Alexander Stubbia lainatakseni, "Olemme luovuttaneet finanssipolitiikan päätösvallan Brysseliin." Eli Suomen valtio on alistettu vieraan valtion, tässä EU, alaiseksi.

Nato Isäntämaasopimus MOU täyttää kaikki tämän pykälän määritelmät, eli se on vastoin rikoslain 12.luvun ensimmäistä pykälää sellaisenaan. Onkin mielenkiintoista, ettei Suojelupoliisi, jolle näiden rikosten tutkinta Suomessa kuuluu, ole useista tutkintapyynnöistä huolimatta tehnyt ko. asialle mitään. Vuonna 2015 huhuttiin, että SUPO oli määrännyt tutkinnanjohtajan asialle, mutta julkisuudessa ei ole ollut mitään tietoja asiaa koskien.

Onkin varsin mielenkiintoista, ettei mikään suomalainen lainvalvontaviranomainen ole tehnyt mitään tälle rikolliselle toiminnalle, vaikka se kaikki tapahtuu ja on tapahtunut aivan julkisesti. Poliisinhan pitäisi ryhtyä tässä maassa toimiin heti rikoksen tapahduttua riippumatta siitä, onko kukaan tehnyt rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä. Ja poliisi ei ole organisaationa voinut olla huomaamatta Nato Isäntämaasopimus MOU:ta tai Nato-hankkeita. Kysymys kuuluukin: miksi tätä rikoslain kohtaa ei kukaan valvo tai noudata?

"2 § (21.4.1995/578) Sotaan yllyttäminen. Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,
 1. julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
 2. julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
 3. järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
 4. oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon
siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi."

Tämän 12/2 pykälän toinen kohta on varsin mielenkiintoinen. Erityisesti tulee mieleen Ulkopoliittisen instituutin ja sen johtavien "asiantuntijoiden" toiminta julkisuudessa. Taannoisen Tukholman saaristossa tapahtuneen sukellusvenejahdin yhteydessä Ulkopoliittisen instituutin johtavat "asiantuntijathan" väittivät Ruotsin ja Venäjän olevan sotatilassa De facto, koska Venäjän laivaston erikoisjoukot olivat nousseet maihin, vastoin ruotsalaismediassa jo esillä olleita tietoja. Tämän lausuntonsa perusteella nämä "asiantuntijat" vaativat Suomea myös liittymään välittömästi Natoon.

Tämän 12/1 pykälän ensimmäinen kohtakin on sekin Nato-kannattajien retoriikkaa seuraaville varsin mielenkiintoinen, mutta kuten todettua, maamme rikoslaki ei ilmeisestikään koske kaikkia.

"3 § (21.4.1995/578) Maanpetos. Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
 1. liittyy vihollisen asevoimiin,
 2. osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
 3. palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka
 4. ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,
on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi."

Rikoslain 12. luvun 3 pykälä osoittaa sekin Nato Isäntämaasopimuksen rikolliseksi varsin yksiselitteisesti. Nato-kannattajien kannalta jo kohta 1 tekee selvän asiasta. Natohan on ilmoittanut, ettei se aio missään olosuhteissa kunnioittaa puolueettomia/sotilaallisesti sitoutumattomia maita tarpeen niin vaatiessa, eli se on avoimesti ilmoittanut olevansa sotilaallisesti liittoutumattomien maiden vihollinen tässä mielessä. Niinpä se on periaatteellisella tasolla vihollinen liittouttomalle Suomelle . Näin ollen kaikki yhteistoiminta sen kanssa, osallistuminen sen harjoituksiin, kaikki yhteistoiminta sen kanssa voidaan tämän perusteella tulkita rikokseksi 12/3 pykälän ensimmäisen kohdan perusteella.

Pykälän muutkin kohdat liippaavat aika liki Nato-yhteistoimintaa, varsinkin kun pidetään mielessä se, että Nato on tosiaan ilmoittanut julkisesti useampaankin otteeseen, ettei se tulisi sotatilanteessa kunnioittamaan liittoutumattomien maiden suvereniteettiä, eli olisi vihollinen liittoutumattomalle Suomelle.

"4 § (21.4.1995/578) Törkeä maanpetos. Jos maanpetoksessa
 1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
 2. muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava."

Euroopan Unionin jäsenyys on kohdan yksi vastainen ja Nato-jäsenyys myös, puhumattakaan Nato Isäntämaasopimuksesta, joka asettaa koko valtakunnan kaikkine osineen vieraan vallan alaiseksi.

"5 § (21.4.1995/578) Vakoilu. Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.
Yritys on rangaistava.
Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu."

Tämä pykälä kattaa sekä Euroopan Unionin jäsenyyden, Nato Isäntämaasopimuksen sekä Nato-jäsenyysvalmistelut ja yhteistyön sen kanssa. Mutta kuten tapana on sanoa: yksi laki heille, toinen lakii meille.


"6 § (21.4.1995/578) Törkeä vakoilu. Jos vakoilu
 1. tehdään poikkeuksellisissa oloissa,
 2. koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai
 3. on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa
ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava."

Kuten meille on julkisuudessakin kerrottu, Suomen päättäjien tekemien päätösten perusteella suomalaiset ovat "vaihtaneet tietoja" ulkovaltojen kanssa, eli suomeksi sanottuna syyllistyneet rikoslain 12.luvun 6.pykälän vastaiseen toimintaan, koskien etenkin 12/6 pykälän kohtaa kaksi. Onkin varsin ilmeistä, ettei rikoslaki koske maamme viranomaisia ja päättäjiä, koska ketään ei ole koskaan asetettu syytteeseen tai edes tuomittu tämän rikoslain pykälän perusteella, vaikka todellisuudessa toimintaa on ollut. Se on myönnetty jopa julkisesti poliitikkojenkin toimesta.

Huomion arvoista on sekin, että pelkkä yrityskin on siis rikoslain 12/6 pykälän mukaan rikos. Oletteko kuulleet tätä koskevista tutkinnoista tai syytteistä? En minäkään.


"7 § (21.4.1995/578) Turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava."

Viitaten jo edellä todettuun, suomalaiset poliitikot ja sotilasvirkamiehet ovat jo kertoneet julkisuudessa syyllistyneensä tähän rikoslain 12/7 pykälän tarkoittamaan toimintaan. He kutsuvat sitä "tietojen vaihdoksi". He ovat siis omienkin mediassa raportoitujen ilmoitustensa mukaan jo syyllistyneet tähän ja laissa todetaan, että tällaisen yrittäminenkin on jo itsessään rikos. Mielenkiintoista, näin kansalaisen näkökulmasta.

"8 § (21.4.1995/578) Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Tämä pykälä vahvistaa edelleen edellä esitettyä, mutta ilmeisesti valtiojohdossa ja poliitikkojen sekä virkamiesten keskuudessa tätä rikoslain 12. lukua "tulkitaan toisin." Yksi laki heille, toinen laki meille.

"9 § (21.4.1995/578) Luvaton tiedustelutoiminta. Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava."

Tämä kohta kattanee jo vauhdissa olevan Nato-yhteistoiminnan, sillä kuten Naton komentajakin hiljattain sanoi, Venäjä on vihollinen. Suomalaisten sotilaitten ja tiedusteluväen, poliitikkojen ja virkamiesten yhteistoiminta Naton kanssa sisältää varmasti tämänkin rikokseksi määritellyn toiminnan. Ja jälleen kerran pelkkä yrityskin on siis rikoslain mukaan rangaistava teko. Mutta lakihan ei ole niin kuin se kirjoitetaan, vaan niin kuin se tulkitaan. Niinkö?

"10 § (21.4.1995/578) Puolueettomuusmääräysten rikkominen. Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi."

Nato- jäsenyys, Nato-yhteistoiminta ja Nato isäntämaa sopimus ovat kaikki tämän pykälän vastaisia, mutta se ei suomalaisia Naton kannattajia ja yhteistoimintamiehiä huoleta. Se johtuu siitä, ettei yksikään viranominen puutu tähän rikoslain vastaiseen toimintaan millään tavalla.

Polkupyörävarkaita ja pilveä pössytteleviä pentuja kyllä jahdataan erikosoperaatioissa, kuuden euron pizzat saavat poliisijohdon erityisen huomion osakseen, mutta rikoslain 12.luvun murskajaiset eivät liikuta yhtä ainoaa lainvalvontaviranomaista. Syy on joko siinä, että poliisit pelkäävät, eivät halua asettua korkeassa asemassa olevia vastaan, ovat itse tukemassa toimintaa ja suojelevat sitä, tai sitten eivät ymmärrä, että kyseessä on siis koko ajan julkisuudessa meneillään oleva rikos.

"11 § (21.4.1995/578) Maanpetoksellinen yhteydenpito. Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Jo pelkkä Nato Isäntämaasopimus ja siitä käydyt neuvottelut ovat tämän rikoslain12/11 pykälän piirissä, muusta Nato-yhteistyöstä puhumattakaan.

Ilmeisesti on kuitenkin niin, etteivät Suomen lait koske Naton kannattajia ja sen kanssa yhteistyössä olevia. Eihän kukaan puutu siihenkään, että juuri nyt maassamme on ulkovallan sotajoukkoja lain vastaisesti. Eli rikos on meneillään aivan julkisesti, televisiouutisissa ja muissa medioissa, eikä yksikään lainvalvontaviranomainen tee työtään, eli puutu asiaan millään tavalla.

Mielenkiintoista, eikö?

Mutta tämähän on vain maallikon käsitys laista ja siitä mitä se merkitsee. Kirjanoppineilla ja "asiantuntijoilla" lienee omat perustelunsa sille, miksei rikoslain 12. luku merkitse yhtään mitään joillekin ja miksei lainvalvontaviranomaisten tarvitse tätä lain kohtaa valvoa lainkaan.

7 kommenttia:

 1. Oikein mielelläni näkisin minäkin, minkälaiseen ylimaalliseen juristeriaan oikeusoppineet taipuisivat, selittäessään miksi rikoslakia ei näissä yhteyksissä tarvitse ottaa huomioon. Mutta jos Supolle tekee tutkintapyynnön esim tuon MOU:n tiimoilta rikoslain 12. lukuun viitaten, niin eikö Supon vastauksessa pidä olla hyvän hallintotavan mukaisesti ainakin lyhyt perustelu sille miksi pyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Heidän ei tarvitse vastata jos eivät ota tutkintapyyntöä edes vastaan. Sitä siis ei ole edes olemassa. Se on ainut keino jolla pystyvät asiaa pitkittämään. Vain jos asia saa riittävästi julkisuutta niin he eivät voi enää sivuuttaa tutkintaa. Mutta se tosiaan vaatisi suuren julkisuuden ja valtamedia ei sellaista ole halukas antamaan.

   Poista
 2. Jos Suomi haluaa kuulua EU:n sen ainoa puolustusliitto on Nato. Ei ole muuta uskottavaa yhteistoimintaan kykenevää elintä. Jos halutaan yhdessä puolustaa EU:n rajoja olisiko tehtävä sopimus Venäjän kanssa ,, kysyn vaan. Mielestäni liityimme avoliittoon Naton kanssa, kun liityimme EU:hun.
  Mikä ero on avioliitolla ja avoliitolla? Näillä mennään!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Miksi on nyt pakko liittyä johonkin? Suomella on rauhansopimus Venäjän kanssa ja se riittää. On lievästi sanottua typerää tehdä Suomesta suurvaltojen sotatanner. Natottajat eivät vain yksinkertaisesti päätä siitä että näin ei käy, jopa lähivuosina.

   Poista
 3. Kyse on LAILLISUUDESTA. Lakeja tulisi ensin muuttaa ja sitten toimia. Jos lakeja ei muuteta eikä niitä ole muutetu näiden sopimusten tekoaikaan mennessä, kyse on rikollisuudesta, eli laittomuudesta, eli siitä että lakeja rikotaan tietoisesti. Se tekee lain rikkojasta rikollisen. Mutta kuten todettua: poliitikkomme voivat vapaasti rikkoa maamme lakeja, julkisesti ja aivan avoimesti, ilman että kukaan tekee asialle yhtään mitään.

  VastaaPoista
 4. Juuri näin kyse on Laillisuudesta. Suomi ei ole oikeusvaltio, ei ole ollut sitä koskaan. Suomessa ei ole oikeuslaitosta suomessa on vain tuomiolaitos. Tuomiolaitos tumitsee kun näkee parhaaksi. Näitä lakeja joita tässä on käsitelty, olisi käytetty ja tuomiot julistettu jo ajat sitten, jos kyse olisi ERÄISTÄ MUISTA VALTIOISTA.

  VastaaPoista
 5. Joo. Törkeää mielivaltaa ilmassa.

  VastaaPoista