tiistai 7. marraskuuta 2017

AVOIN KIRJE SUOMALAISILLE UPSEEREILLE

On hangissa Pohjolan meil Isänmaa? Onko enää?
https://www.youtube.com/watch?v=psH6TQL1u7A

Hyvä upseerit,
olen jo vuosia seurannut yhä huolestuneempana sitä intoa ja tarmoa, jolla olette antautuneet ja alistuneet ulkolaisen sotilasmahdin komentoon Suomen lakien vastaisesti. Haluaisinkin kysyä teiltä, miten pystytte toimimaan tehtävissänne, tietäen, että tällainen toiminta on Suomen lakien ja perustehtävienne vastaista?

Jos asia ei ole teille entuudestaan tuttu, tai jos ette ole sitä tienneet, laitan tähän rikoslain kohdat, jotka osoittavat nykyisen valitun strategian ja yhteistoiminnan ulkolaisen sotilasmahdin kanssa lain vastaiseksi, eli rikolliseksi. Näin sanotaan Suomen rikoslaissa:

"12 luku (21.4.1995/578)
Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Maanpetos

Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

1) liittyy vihollisen asevoimiin,

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu

Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.

6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu

Jos vakoilu

1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,

2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai

3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisestasakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta

Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito

Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

13 luku (21.4.1995/578)
Valtiopetosrikoksista
Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksestavankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos

Jos valtiopetoksessa

1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,

2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,

3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai

4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu

Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,

2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,

3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai

4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,

on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

4 § (21.4.1995/578)
Laiton sotilaallinen toiminta

Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Niin sanottu Nato Isäntämaa -sopimus on myös tämän rikoslain ja perustuslain vastainen ja sen allekijoittajalla kenraali Jarmo Lindbergillä ei ollut eduskunnan valtuutusta tehdä Suomen valtiomuodon syrjäyttävää valtiosopimusta, eli hänenkin toimintansa oli lainvastaista tuossa tilanteessa. Kysyisinkin nyt teiltä upseereilta, jotka olette vannonneet ylläpitävänne Suomen lakeja ja laillista yhteiskuntajärjestystä, ja puolustavanne niitä kaikkia ulkoisia uhkia vastaan, kuinka on mahdollista että te osallistutte tähän lakiemme vastaiseen toimintaan?

Mikä on se peruste, jolla antaudutte ulkolaisen sotilasmahdin komentoon ja luovutatte Suomen maa- ja ilmatilan ulkolaisten sotajoukkojen käyttöön, ja annatte ulkomaalaisten sotajoukkojen harjoitella sotilasoperaatioita Suomessa? Millä perusteella luovutatte isänmaanne ulkomaalaisten sotajoukkojen hallintaan ja sen taistelumaastoksi, ja millä perusteella annatte ulkomaalaisten sotilaiden harjoitella sotatoimia suomalaisia vastaan Suomessa?

Nato Isäntämaa -sopimuksessahan ei mainita kertaakaan Suomen turvallisuutta, mutta siinä varmistetaan että te kaikki olette Naton alamaisia heti ja jos ja kun Nato niin haluaa. Sopimus luovuttaa korkeimman päätäntävallan Suomessa ulkomaalaisille sotilashenkilöille, koko terveydenhuoltojärjestelmämme ja poliisin ulkolaisten sotilaiden käskyvaltaan. Se on teidän tehtävienne ja lakiemme vastaista. Tällaisen tilanteen estäminen on teidän ainoa todellinen tehtävänne, mutta toimitte juuri päinvastoin. Kuinka selitätte asian itsellenne?

Kun yleisessä tiedossa on ollut jo vuosikymmeniä, että kaikki Naton päämajan salaiset tiedot ja päätökset ovat Moskovassa noin viikossa, kuinka selitätte itsellenne, että Suomen sotasalaisuuksien jakaminen Naton kanssa parantaa ja kohentaa maamme sotilasturvallisuutta? Kaikki Natolle luovuttamanne tiedot päätyvät jollakin viiveellä Moskovaan. Miten selitätte tämän itsellenne?

Kun amerikkalaisten sotilasoperaatioista ja sotasalaisuuksista tulvii tietoa maailmalle muutaman viikon tai jopa tuntien viiveellä Nettiin ja tiedotusvälineisiin, kun Wikileaks saa haltuunsa Yhdysvaltojen korkeimman johdon salaista viestintää suhteellisen vaivatta ja Eric Snowdenin kaltaisia henkilöitä on ollut Yhdysvalloissa jo vuosikymmeniä, miten uskotte Suomen sotilaallisten salaisuuksien säilyvän tuon maan hallussa?

Kun Venäjä on vuodesta 1992 lähtien ilmoittanut julkisesti, että aseellinen konlfikti sen ja Naton välillä ON ydinsota, riippumatta siitä mitä haaveita tai unelmia lännessä elätellään, kuinka selitätte että alistumisenne Naton komentoon ja alamaisuuteen lisää maamme turvallisuutta?

Venäjän eläkkeelle juuri jäänyt varapuolustusministeri totesi YLEn haastattelussa 2014, että Nato-Suomessa on kymmenestä kahteentoista ydiniskun kohdetta. Miten olette valmistautuneet estämään kahdentoista ydiniskun hyökkäyksen ja kuinka estätte sen aiheuttaman tuhon kansakunnalle, jota olette vannoneet puolustavansa? Ette mitenkään. Natolla, eikä Suomella ole mitään resursseja estää tällaista, ja kuitenkin toimitte kaikin voimin tämän uhkakuvan todentamiseksi, lakiemme vastaisesti. Miten perustelette asian itsellenne?

Miten perustelette sitä, että Naton suunnitelmissa on komentaa Suomi hoitamaan Eestin ilma- ja meripuolustus? Eestin presidentti Ilves ja Eestin puolustusministerihän ilmoittivat jo vuosia sitten, että se on Suomen velvollisuus Natossa. Se on maamme lakien vastaista ja myös Suomen PUOLUSTUSvoimien tehtävien vastaista. Kuinka sovitatte tämän Nato-tehtävän laillisiin velvollisuuksiinne? 

Tiedossa on myös se, että samalla kun olette kaikin voimin muuttaneet puolustusvoimiamme Naton tarpeisiin ja vaatimuksiin sopivaksi, olette erittäin vakavasti heikentäneet armeijan kykyä suoriutua sen ainoasta laillisesta tehtävästä, eli Suomen puolustuksesta. Kuinka selitätte tämän itsellenne?

Ylipäätään olisi erittäin hauska kuulla mitkä ovat ne perusteet, joilla osallistutte perustuslain ja rikoslain vastaiseen toimintaan, jolla Suomen valtiojärjestys ja demokraattinen yhteiskunta syrjäytetään ja jonka seurauksena isänmaanne on joutunut ulkolaisen sotilasmahdin hallintaan, laukaustakaan ampumatta. Käsittääkseni tämän estäminen on ollut puolustusvoimien ainoa olemassa olon oikeutus. Miksi se ei merkitse teille yhtään mitään?

On täysin selvää, että armeijan, puolustusvoimien, tehtävän eli maanpuolustuksen kannalta Nato Isäntämaa -sopimus ja Nato-yhteistyö ovat vahingollisia ja tuhoisia, eikä hyödytä Suomea tai suomalaisia lainkaan, varsinkaan sotilaallisesti tai puolustuspoliittisesti. Ne sadat miljoonat ja miljardit, jotka tullaan tuhlaamaan Suomen armeijan muuttamiseksi Naton apurisakiksi ovat kaikki pois isänmaan puolustamisesta. Tällainen toiminta hyödyttää vain ulkomaalaisia sotajoukkoja, ulkovaltoja ja ulkomaiden hallituksia meille erittäin vahingollisilla tavoilla. Kuinka te valan vannoneina upseereina kykenette siihen?

Lopuksi kysyisin teiltä, kuinka Natolle antautuminen mielestänne lujittaa maanpuolustustahtoa? Kenraali Gustav Häglund on todennut ja asia on myös yleisesti tiedossa, että kaikissa Nato-maissa puolustustahto on romahtanut. Tästä on olemassa tutkimustietoa maailmalta paljonkin. Tässä riittänee se tieto, että Nato-Eestissä vain noin 48% palvelukseen kutsutuista suorittaa asepalveluksen ja saapuu ylipäätään palveluspaikoilleen. Onko tavoitteenanne myös suomalaisten puolustustahdon romahduttaminen ulkolaisen sotilasmahdin etujen mukaisesti? Näin nimittäin tulee käymään.

Otetaanpa tähän lopuksi vielä pari poimintaa Suomen rikoslaista, siis siitä jota virkanne puolesta olette vannonneet puolustavanne ja suojelevanne, mutta joka täydessä ristiriidassa ulkolaisen sotilasmahdin alamaisena toimimiselle.


"1 luku (16.8.1996/626)
Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

1 § (16.8.1996/626)
Suomessa tehty rikos

Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

Suomen lain soveltamisesta Suomen talousvyöhykkeellä tehtyyn rikokseen säädetään Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004) ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009). (29.12.2009/1680)

2 § (16.8.1996/626)
Suomalaiseen alukseen liittyvä rikos

Suomalaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia, jos rikos on tehty

1) aluksen ollessa aavalla merellä tai millekään valtiolle kuulumattomalla alueella taikka ilma-aluksen ollessa tällaisella alueella tai sen yläpuolella taikka

2) aluksen ollessa vieraan valtion alueella taikka ilma-aluksen ollessa tällaisella alueella tai sen yläpuolella ja rikoksen on tehnyt aluksen päällikkö tai sen miehistön jäsen taikka sen matkustaja tai matkalla muutoin mukana oleva henkilö.

Suomen lakia sovelletaan myös suomalaisen aluksen tai ilma-aluksen päällikön tai sen miehistön jäsenen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen, jos tekijä teollaan on rikkonut hänelle aluksen päällikkönä tai miehistön jäsenenä lain mukaan kuuluvaa erityistä velvollisuutta.

3 § (16.8.1996/626)
Suomeen kohdistunut rikos

Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, joka on kohdistunut Suomeen, sovelletaan Suomen lakia.

Rikoksen katsotaan kohdistuneen Suomeen,

1) jos se on maan- tai valtiopetosrikos,

2) jos teolla muutoin on vakavasti loukattu tai vaarannettu Suomen valtiollisia, sotilaallisia tai taloudellisia oikeuksia tai etuuksia taikka

3) jos se on kohdistunut Suomen viranomaiseen.

4 § (16.8.1996/626)
Virkarikos ja sotilasrikos

Tämän lain 40 luvun 11 §:n 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun henkilön Suomen ulkopuolella tekemään 40 luvussa mainittuun rikokseen sovelletaan Suomen lakia. (12.7.2002/604)

Suomen lakia sovelletaan myös 45 luvussa mainittuun rikokseen, jonka tuon luvun säännösten alainen henkilö on tehnyt Suomen ulkopuolella."

Tutustumisen arvoinen on myös rikoslain 40.luku.

Perustuslaki kannattaa varmaan myös lukea ja sitten miettiä, miten maamme hallitusmuodon, yhteiskuntajärjestyksen ja lait syrjäyttävä sotilaallinen toiminta ulkolaisen sotilasmahdin kanssa on yhteensovitettavissa upseerivalan, sotilasvalan ja upseerikunnian kanssa. Vastaushan on: ei mitenkään.

Itselleni maanpuolustus ja armeija olivat aina itsestäänselvyys ja velvollisuus, ja asevelvollisuus ja reserviläisyys olivat asioita joihin halusin osallistua. Maamme itsenäisyyden ja kansamme vapauden turvaaminen oli kunnia-asia. Olin valmis antamaan vaikka henkeni noiden puolesta. Suomen itsenäisyys ja vapaus olivat minulle itsestäänselvä, pyhä asia. Kaiken perusta.

Nyt, kun puolustusvoimien komentaja on allekirjoituksellaan luovuttanut isänmaansa ja armeijansa ulkolaisen sotilasmahdin hallintaan ja upseerikunta toimii innosta pihisten tuon ulkolaisen sotilasmahdin apurijoukkona, en enää olisi valmis samaan. Minulla ei ole enää armeijaa, joka puolustaisi isänmaatani ja sen vapautta. On vain organisaatio, joka on alistettu ulkomaalaisten komentoon, ulkomaisen sotilasmahdin vallan tarpeille, ja joka on antanut isänmaamme ulkolaisten sotilaitten temmellyskentäksi ja tulevaksi taistelumaastoksi.

Kansalaiset, medborgare, Porilaisten marssi.

7 kommenttia:

 1. Sota voi mahdollisesti tulla mutta ydinsotaa ei tule koskaan. Se on niin järjestetty. Venäjä voi helposti tulla rajan yli ja valloittaa Suomen mutta he lähtevät vajaassa vuodessa pois. Se on sellainen varoitus Suomelle että älkääs nyt peleillekö sen natoasian kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mahdollista ydinsotaa (=kolmatta ja ihmiskunnan viimeistä maailmansotaa) ei aloittane yksikään suurvallan edustaja. Pallollamme on paljon muitakin toimijoita, joiden moraali ja elämän käsitys ei ole länsimaista tasoa, joten en menisi takuuseen. Mitä suomen miehitykseen tulee, pidän sitä mahdollisena kyllä.

   Poista
  2. Jos ja kun se Suuri ja Mahtava tulee tänne mellastamaan niin koko maa on paskana. Kun se ei ole enää mikään Pekka Parikan Talvisota.

   Poista
 2. Oho. Onnex oon vaan tykkimies isänmaan armeijassa

  VastaaPoista
 3. Venäjältä ei ole tullut pienintäkään vihjettä konkreettisten vihamielisyyksien aloittamisesta Suomea kohtaan paitsi yhdessä tapauksessa: jos Suomi liittyy Natoon. Niinpä on kummallista, että Suomessa on paljon piirejä, jotka pyrkivät nimenomaan Suomen turvallisuuden romuttamiseen. Se on rikollista toimintaa ja se asettaa Suomen kansan olemassaolon vaakalaudalle. Mitkä ovatkaan näiden piirien todelliset tarkoitukset? Heidän perustelunsa ovat pelkästään luuloteltuja eivätkä voi perustua mihinkään muuhun kuin harhaisiin mielikuviin - tai sitten tietoiseen petokseen.

  VastaaPoista
 4. Hyvin juteltu. Mutta mutta kun maan lakeja säätävä popula itse rikkoo omia asettsmuksiaan eikä piittaa paskakaan kansasta niin mitä voi odottaa poliittisin perustein nimetyiltä kenraaaleilta tai poliisijohdolta.

  VastaaPoista
 5. Ongelma on se, että upseerit sen paremmin kuin sivarit tai tavalliset kansalaiset eivät voi ottaa perusteltua kantaa isoihin puolustuspoliittisiin asioihin, koska meiltä puuttuvat perustelut. Eli meille kerrotaan vain ne asiat, joihin meidän halutaan ottavan kantaa (kuten EU:hun ja Euroon liitettäessä kävi), muut asiat ovat top secret. Tämän vuoksi kansanäänestys esim. Natoon liittymisestä olisi pelkästään poliitikkojen käsikirjoittama näytelmä.
  Avoin kirje tulisi osoittaa Suomen turvallisuudesta vastuussa oleville tahoille.
  No, minä res. vänrikkinä luin kirjeen. Olen samaa mieltä kirjeesi perusteista.

  VastaaPoista