lauantai 13. toukokuuta 2017

LAKI, LAITTOMUUS, RIKOS?

Edellinen blogini kriminaalista valtiosta herätti sen verran kysymyksiä, että vastaan niihin yhdellä kertaa. Periaatteessa kyse on ollut siitä, millä oikeudella/perusteella nimitän maamme virkamiesjohtoa ja eduskuntapoliitikkoja rikollisiksi. Mikä on se peruste, jolla näin sanon? Tietenkään en ole juristi enkä tuomari, enkä lainoppinut, ja mielipiteeni on tavallisen kansalaisen näkemys laista ja siitä mitä se tarkoittaa ja onko sitä noudatettava.

Minulle on opetettu ja kerrottu lapsuudesta saakka, että laki on se mitä on kirjattu laiksi ja että se koskee kaikkia. Tämä on toistettu myös moneen kertaan aikuisiälläkin. Jos jokin on lainvastaista, sitä ei saa tehdä. Jos tekee jotakin lain vastaista, rikkoo lakia. Jos henkilö rikkoo lakia, tekee lainrikkomuksen, eli rikoksen.

Nokkelan juristin tai monimutkaisemman laintulkitsijan silmissä tämä on tietenkin hyvin yksinkertainen näkemys, mutta uskon, että näin ajattelee suurin osa "tavallisista" ihmisistä. Tämä siis taustaksi. Otan tähän esimerkiksi vain yhden lainkohdan, eli rikoslain 12.luvun, jonka pohjalta arvioin maamme yhteiskunnallisen eliitin toimintaa lainnoudattamisen kannalta.

No, katsotaanpa sitten sitä lakia, eli laki Maanpetoksesta. Julkaisen sen tässä uudelleen aikaisemman blogin lisäksi (http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/maanpetos-seka-valtiopetosrikos-ja-sen.html), jotta voimme tarkastella sitä samalla kun esitän, miksi juuri sen mukaan eduskuntapuolueet ja poliitikot ja osa virkamieskunnastamme syyllistyy mielestäni rikolliseen toimintaan, eli lainvastaiseen toimintaan.

Rikoslain

"12 luku (21.4.1995/578)
Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Maanpetos

Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

1) liittyy vihollisen asevoimiin,

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu

Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.

6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu

Jos vakoilu

1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,

2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai

3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta

Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito

Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Kun tiedämme, että Euroopan Unionin parlamentti antoi joulukuussa 2016 päätöslauselman, jonka mukaan Euroopan Unionin parlamentti ja komissio ovat ensisijaiset ylintä lainsäädäntävaltaa ja päätösvaltaa Euroopan Unionissa käyttävät elimet, ja että jäsenvaltioiden parlamentit ja hallitukset ovat "toissijaisia", voidaan mielestäni oikeutetusti kysyä, voiko meidän lakiemme mukaan tuollaiseen toimintaan osallistua. Me kaikki tiedämme, että hallituksemme, eduskuntamme ja virkamieskuntamme osallistuvat koko ajan, mutta onko se laillista?

Rikoslain 12.luvun 1. pykälä sanoo siis näin; 

"12 luku (21.4.1995/578)
Maanpetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi."

KUN Euroopan Unionin parlamentti on ilmoittanut, että se on ylivallassa suhteessa Suomen parlamenttiin, joka on sen silmissä "toissijainen", JA EU sekä tukee taloudellisesti tällaista toimintaa ja käyttää myös taloudellista valtaa, tarkoittaako tällaisen parlamentin vallan tunnustaminen ja sen toimintaan osallistuminen rikoslakimme 12,luvun ensimmäisen pykälän vastaista toimintaa? 

Mielestäni tarkoittaa. Rikoslain 12. luvun ensimmäisen pykälän kohta 1 kuluu: "Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,"
Euroopan Unionissa on kyse juuri tästä. EU katsoo olevansa valtio, sekä De Facto että De Jure, omaavansa valtiomuodon ja valtiollisen päätösvallan, eikä se ole Suomi, Suomi on sen alainen. Ymmärtääkseni tämä on tuon edellisen mukaan lain vastaista. Eli rikos,

Saman pykälän kohta 3 sanoo myös asian, joka tekee EU-jäsenyydesta rikoksen, eli lainvastaisen. Kohtahan kuuluu "3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta", eli Suomen alistaminen EU:n määräysvallan alle, Suomen itsemääräämisoikeuden vieminen ulkomaille, on siis lain mukaan kiellettyä. Se on maanpetos. Maanpetos on ymmärtääkseni rikos.

Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, eduskunnassa ei ole montaakaan puoluetta, jotka olisivat todenneet tämän asiantilan tai protestoineet asiaa lain kannalta, puhumattakaan siitä että vastustaisivat tätä asiaintilaa jokapäivä. Ymmärtääksseni kaikki eduskuntapuoleet kannattavat EU-jäsenyyttä, joka siis on maanpetos. Tämä onkin yksi peruste, kun kutsun eduskuntapuolueita järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi. Ne tekevät tätäkin rikosta koko ajan hyvin järjestäytyneesti.

Voimme myös pohtia sitä, miltä Euroopan Unionin jäsenyys näyttää rikoslain 12.luvun 4.pykälän nojalla. Pitäkäämme mielessä, että Euroopan Unionin parlamentti ja komissio ovat kummatkin ilmoittaneet olevansa Euroopan Unionin ylimmät ja korkeimmat päätäntätahot ja lainsäätäjät. Rikoslain 12.luvun 4,pykälä kuuluu näin:

"4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos
Jos maanpetoksessa
1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava."

Kohta yksi toteutuu komission ja EU-parlamentin päätösten nojalla, eli jokainen joka ajaa Suomea niiden päätösvallan alle, syyllistyy rikoslain 12,luvun 4.pykälän ensimmäisen kohdan mukaan rikokseen. Huomattavaa on sekin, että jo pelkkä tämän yrittäminen on rangaistava teko, ei vain sen toteutuminen. Käytännössä kaikki suomalaiset europarlamentaarikot rikkovat tätäkin lain kohtaa koko ajan osallistumalla tämän lainkohdan kieltämään toimintaan, eduskunnan, hallituksen ja ministeriöiden johdon ohella.

Törkeän maanpetoksen kohta 2 toteutunee siinä taloudellisessa vahingossa, joka on Suomelle aiheutunut EU-jäsenyydestä. Laskutavoista riippuen EU on tullut maksamaan Suomen valtiolle 70-130 miljardia (http://rayhablogi.blogspot.fi/2016/06/fixit.html) ja kaikki tämä siis nettotappiota. Kahdessa vuosikymmenessä olemme siis menettäneet tuon verran rahaa valtiontaloudesta ja kun Suomen valtion vuosibudjetti on kokoluokkaa noin 55 miljardia, tuo summa on merkittävä.

Mielestäni EU-jäsenyydellä, joka siis jo itsessään on Rikoslain 12.luvun vastainen, on aiheutettu huomattavaa vahinkoa Suomelle nimenomaan taloudellisesti. Kyse on siitä, että valtiontalouden ahdinko on johtanut suomalaisen hyvinvointivaltion tuhoon, eli koko sodan jälkeisen ajan rakennetun valtion romuttumiseen. Myös EU:n Venäjälle määräämät pakotteet ovat vahingoittaneet Suomea suoraan tuhansien työpaikkojen menetyksen ja miljardien eurojen menetyksen muodossa.

Eli nähdäkseni rikoslain 12.luvun 4.pykälän toisen kohdan voidaan katsoa toteutuneen nimenomaan eduskunnan, eduskuntapuolueiden sekä virkamiesten toiminnan johdosta, koska ne ovat hyväksyneet Suomelle vahingollisen jäsenyyden ja talouspakotteet. Tämän rikoksen yrityskin olisi rangaistava teko, mutta me puhumme tässä jo toteutuneesta lain rikkomisesta, eli rikoksesta.

Rikoslain 12.luku tekee myös rikokseksi Nato Isäntämaa -sopimuksen, jossa luovutettiin alueita ja päätösvaltaa ulkopuolisen sotavoiman käyttöön ja hallintaan. Tämänkin perusteella katson, että eduskunta, eduskuntapuolueet ja kaikki Nato Isäntämaa -sopimuksen valmisteluun, tekoon ja toteuttamiseen osallistuneet ovat syyllistyneet rikokseen SUOMEN lain mukaan.

Huomion arvoista on sekin, ettei tässä eduskunnan, poliitikkojen ja virkamiesten lain vastaista toimintaa ole tarkasteltu kuin Rikoslain näkökulmasta. Heidän toimintansa on ollut ja on myös perustuslain vastaista, lain puolueettomuusmääräysten vastaista, sekä aluevalvontalain vastaista. Mielestäni Rikoslain 12.luku riittää kuitenkin osoittamaan, että on olemassa hyvä lakipohjainen peruste kutsua eduskuntaa, hallitusta, maan korkeinta johtoa ja virkamiehiskunnan johtoa laittomiin tekoihin, eli lain vastaiseen toimintaan, eli rikoksiin osallistuviksi, eli rikollisiksi.

Korostaisin tässä yhteydessä, että on aivan sama tämän asian kannalta, kannattaako vaiko vastustaa Natoa tai EU:ta. Kyse on siitä mitä laki sanoo. Kyse on siitä noudatetaanko lakia, vai ei, ja minun näkemykseni on se, että lakia rikotaan tältäkin osalta. Kun lakia rikotaan, tehdään lainvastaisia tekoja, syyllistytään rikoksiin.

Korostan, että kyse on siitä miksi minä näen tilanteen näin. Ketään ei ole asetettu syytteeseen, eikä tuomittu missään, mutta se tässä minua juuri ihmetyttääkin. Samaan aikaan kun meitä vaaditaan noudattamaan lakeja, meidän eduskuntamme, puolueemme, poliitikomme ja virkamiehemme näyttävät tekevän toisin. Tämä on erittäin keskeinen pointti koko asiassa.

Jos eduskunta, maamme korkein yhteiskunnallinen elin, rikkoo lakia, mikä on se eduskunnan ja virkamieskunnan moraalinen ja eettinen peruste vaatia kansalaisia noudattamaan lakia?


8 kommenttia:

 1. Viimeiseen vastaten: Ei mikään vaadi noudattamaan enää lakia! Ja osa nuorisosta sen jo huomannut/vähät välittää enää! Vain tämä "vanha & tyhmä kansanosa" - johon itsekin lukeudun - opetettu noudattamaan lakia ja järjestystä + vielä äänestämään(!) näitä. Johon me idiootit vielä uskotaan, vaikka meitä kusetetaan entistä enemmän...

  VastaaPoista
 2. Käytännössä Euroopan Unionin jäseneksi liittyi 1.1.1995 osakeyhtiömuoto nimeltään Suomen tasavalta. Suomen valtio ei EU:n liittynyt ja on edelleen olemassa taustalla, sillä missään kansanäänestyksessä ja perustuslaki äänestyksessä ei ole päätetty Suomen valtiomuodon lakkautusta ja sen päätäntävallan siirtoa maan ulkopuoliselle liittoutumalle. Tuskinpa kukaan maan kansalaisista sen eliittiä lukuunottamatta, tälläistä olisi hyväksynyt ja tuskinpa hyväksyisi nykyisinkään. Suomi on edelleen itsenäinen valtio ja sen eitarvitse, eikä tule ottaa vastaan mitään ulkopuolelta annettuja määräyksiä. Suomen tasavallan osakeytiömuoto voi ottaa vastaan vaikka paskaa taivaalta, mutta säännöt koskee vain tätä eliittistä joukkoa, ei Suomen valtion kansalaisia kuten olemme huomanneet monessa yhteydessä, jossa suomalaisia kohdellaan toisenluokan asukkeina. Perustuslakiin kirjattu "Suomi on Euroopan Unionin jäsen" ei velvoita Suomen valtiota sen suurempaan merkitykseen ja alisteisuuteen sitä kohtaan, vaikka sen tilalle olisi kirjattu "Suomi on Martta-kerhon jäsen". Ei Martta-kerho kuten ei EU:n voi käskyttää itseäistä perustuslailla vahvistettua Suomen valtiota.

  VastaaPoista
 3. EU on kuin lestadiolainen seurakunta. Olet tavallaan itsenäinen, mutta silti ohjeistuksien mukaan toimiva yksilö. Jos eroat seurakunnasta sinut hylätään ja menetät kaikki silloiset lestadiolaiset ystävät (muut EU maat) sitä mukaa. Pahimmillaan kohtaat väheksyntää ja sinua kiusataan (esim. Britannia laiteaan kärsimään ja jos Puola ei ota sovittua määrää pakolaisia laitetaan sekin kärsimään JA maksamaan). Sehän tän EU:n taika onkin, että joko noudatat EU:n säädöksiä tai maksat ja noudatat.

  Tai niin kauan kun kuuluu Martta-kerhoon, niin sinulla on ystäviä kerhossa, mutta kun eroat kerhosta, niin ne ystäväsuhteet voi samalla katketa.

  VastaaPoista
 4. Ensinnäkin, vaikka EU voi olla juridisesti valtio, niin se ei ole "vieras valtio", koska Suomi on halunnut liittyä tähän valtioiden liittoon ja on siis osa sitä, ei ulkopuolinen taho. Kansanäänestyksessä enemmistö halusi liittyä Euroopan unioniin ja niin myös tehtiin. Demokratiassa enemmistö ratkaisee, vaikka se kuinka harmittaisi vähemmistöä. Toiseksi, koska Suomi nyt on osa Euroopan unionia, seuraa siitä se, että yhteisesti päätettyjä asioita noudatetaan. Eihän yhteenliittymällä muuten ole mitään järkeä. Jos ei tykkää yhteisistä päätöksistä, niin ei kannata olla mukana. Kuten Iso-Britannia nyt päätti. Mitä Puolaan tulee, se on hyötynyt erittäin paljon taloudellisesti Euroopan Unionista. Eikö sillä ole velvollisuuksia Euroopan Unionia kohtaan? Voiko se olla ns. Vapaamatkustaja ja ottaa vain rusinat pullasta? Eli olisiko parempi, että jokainen Euroopan Unionin maa itse päättää mitä se suostuu tekemään, mutta ottaa kuitenkin taloudellisen tuen esim. Suomelta? Suomi on nettomaksaja, Puola nettosaaja eli Suomi maksaa Puolalle, mutta ei voi velvoittaa sitä noudattamaan yhteisiä sääntöjä? Aika epäloogista, mielestäni. Jos enemmistö suomalaisista haluaa erota Euroopan Unionista, niin sitten tehdään niin, mutta niin kauan kuin olemme sen jäseniä, on turha marista sen sääntöjen noudattamispakosta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kun valtamedia usein muistuttaa, että 56% suomalaisista kannatti Euroopan Unioniin liittymistä, niin tässäkin tosiasiallisesti valehdellaan: ei kerrota, että näin korkeaan kannatusprosenttiin päästiin syöttamällä monenlaista valheellista tietoa äänestäjille ennen vaalia. Olli Pusa kirjoittaa nettikirjassaan 'Renkien valta':

   "Ilta-Sanomat uutisoi 21.7.2010 MTV3:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaaran haastattelusta. Hän kertoi,
   kuinka Aatos Erkko oli 1990-luvun puolivälissä taivutellut muun median mukaan lobbaamaan Suomen EUjäsenyyttä. Mukaan piti saada lehdistä Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Turun Sanomat, Salon Seudun
   Sanomat, Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti, Satakunnan kansa ja Lapin kansa. Näin myös tapahtui ja
   Karhuvaara kertoi katuvansa asiaa. Tapaus osoittaa, että median kontrolloiminen ei ole mahdotonta. Kytkyt
   ovat sen jälkeen vain kasvaneet ja mahdollisuudet ohjailla mediaa.


   Helsingin yliopistossa tarkastettiin 9.3.2013 Katri Vallasten väitöskirja "Euroscepticism: Problem or
   Solution? - Framing Euroscepticism in Mainstream Media and Writings by Eurosceptics in Sweden, Finland
   and Estonia 2000-2006".
   Väitöskirjan mukaan Suomen, Ruotsin ja Viron suurimmat sanomalehdet leimasivat vuosina 2000-2006
   Euroopan unioniin kriittisesti suhtautuneet samalla tavalla. Tutkimuksessa arvioitiin Helsingin Sanomien,
   Dagens Nyheterin ja Postimeesin artikkeleita.
   Euroskeptikkoihin liitettiin lähes aina väheksyviä ilmaisuja kuten esimerkiksi: ”passiivinen”,
   ”irrationaalinen”, ”tietämätön”. jne. Lehdet puolestaan ylistivät kirjoituksissaan EU:ta. Lehdet kyllä
   peräänkuuluttivat laajempaa EU-keskustelua, mutta samanaikaisesti tyrmäsivät sen leimaamalla
   euroskeptikot ongelmalliseksi ryhmäksi ja keskittymällä argumenttien sijasta henkilökohtaisuuksiin.
   Ensimmäisenä väitöstilaisuudesta kirjoitti Kansan Uutiset 12.3.2013. Seuraavana päivänä sai Hesarikin

   "Helsingin Sanomien entinen toimittaja Johanna Korhonen muistelee toimittaja-aikaansa kirjassaan
   ”Kymmenen polkua populismiin”.
   ”Ennen EU-kansanäänestystä pääministeri Esko Aho vakuutti, että äänestys koskee vain unionijäsenyyttä ja
   rahaliitosta päätettäisiin erikseen. Unionin jäsenyyden toteuduttua seuraava pääministeri Paavo Lipponen
   totesi, ettei mitään kansanäänestyksiä enää tarvita, koska Suomi on jo unioniin liittyessään sitoutunut myös
   talous- ja rahaliittoon.”
   ”Kun yhdessä muutaman muun toimittajan kanssa koetimme saada lehdessämme Helsingin Sanomissa
   selostetuksi jo ennen kansanäänestystä, että EU-jäsenyys sopimustekstien mukaan merkitsee Maastrichtin
   sopimukseen sitoutumista mikä taas merkitsee talous- ja rahaliittoa, moisen näkemyksen promovointi
   kiellettiin yksiselitteisesti, jotta kansa ei säikähtäisi ja äänestäisi EU:ta vastaan. Lehdessä ei toimituksen
   johdon mielestä saanut tuoda esiin tai ainakaan mitenkään korostaa EU-jäsenyyden ja rahaliiton välistä
   yhteyttä, vaikka se oli Suomen liittymissopimuksessa erittäin keskeinen asia”.
   Korhosen kuvaus on sinänsä arvokas tieto suomalaisen median toimintatapoja arvioitaessa. On kuitenkin
   omituista, että hän suuntaa kritiikkinsä niihin, jotka arvostelevat nyt sylissä olevaa eurokaaosta hirveine
   laskuineen. Jos arvostelijat ovat muuttaneet mielipidettään, arvostelua voisi ymmärtääkin. Mutta useiden
   arvostelijoiden kohdalla näin ei ole asian laita. Olennaisia kysymyksiä on, ketkä lopulta olivat karmeaksi
   virheeksi osoittautuneen eurolinjauksen ja sen läpi runnomisen takana? Ovatko he vieläkin nykimässä vallan
   lankoja suomalaisessa yhteiskunnassa?

   Mutta mitä näistä esimerkeistä voidaan oppia? Tärkein oppi on se, että luottamus valtamedian
   riippumattomuuteen päättäjistä ja vallanpitäjistä on pelkkä myytti. Todellisuudessa media on hyvä veli
   verkoston sylikoira – aivan kuten muodollisetkin valtasuhteet antavat ymmärtää."

   Poista
  2. Ehkä raskauttavimman asian suomalaisten huijaamisessa Euroopan Unioniin ja euroon tuo esille Jorma Jaakkola blogissaan:

   "Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä "A-nelosella"",
   http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

   Tällä sitten varmistettiin se, mihin ennen EU-äänestystä valtamedian ja poliitikkojen valehtelulla/vääristelyllä ja VAIKENMALLA-valehtelulla tähdättiin.

   Poista
 5. "Voi olla" siis ollakko vaiko ei olla, kas siinäpä kysymys. Euroopan unioni on itsenäisten valtioiden valtioliitto ja jollaisena se myös myytiin suomalaisille. Liittovaltio se ei myöskään ole, koska Saksasta on muodostumassa valtiollinen keskus jossa Suomen osana on olla sen pelkkä maakunta, puhtaaksi ryöstettävä takapajula. Valtio EU ei ole edelleenkään, puuttuuhan siltä rahanluonti oikeus, joka on yksityispankki EKP:n hallussa. Tällä Martta-kerholla ei edes ole omia puolustusvoimia eikä rajavalvontaa, jotka ovat itsenäisen valtion perusmerkkejä. EU:lla ei ole edes sen kaikkiin jäsenvaltioihin yhtenäistä hallinto ja määräysvaltaa ja joiden yli suuret jäsenvaltiot kävelee mennen tullen. EU on myös vieras, jolle on vasten suomalaisten tahtoa luovutettu oikeuksia ja tilalle on saatu vain huonoja velvollisuuksia. Mitään ei ole saatu vastikkeeksi muuta kuin huonoja lakeja. EU jos jakaa rahaa, sekin on meidän omaa rahaa kierrätettynä Brysselin byrokraattien kautta. Edes maataloustukia se ei maksa, vaan nekin kannetaan suomalaisten omasta pussista. Puolan lisäksi rahoitetaan vapaamatkustajia, ylisuurella jäsenmaksulla maksetaan muidenkin jäsenmaksuja, kuten nyt kuvioista ja kusetuksesta poistuvaa Englantia myöden. 10 miljardin tulli ja alv tilitetään suoraan EU:lle, josta vain 25 prosenttia enää jää Suomeen rahankeruu palkkiona. Nyt suomalaisia halutaan viedä vieraiden sotiin vasten kansan tahtoa, lakia väännetään kuin käärmettä pyssyyn ja Suomen oman perustulain vastaisesti. Kanervan mukaan kieltäytyä ei voi, tähän asti sotilasvala on koskenut vain oman maan puolustamista, mitenkähän tuokin tullaan vielä rukkaamaan...

  VastaaPoista
 6. Kaikki valtiosopimukset, joihin Suomen tasavalta sitoutuu, rajoittavat maan itsemääräämisoikeutta. Sehän on koko sopimuksen idea. Kun sopimuksessa on johonkin sitouduttu, sen jälkeen emme voi enää menetellä miten haluamme.

  Blogistin määritelmän mukaan kaikki minkä tahansa valtiosopimuksen aikaansaamiseen osallituneet virkamiehet ja päättäjät, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa sopimuksen syntymiseen, ovat tehneet itsensä syypäiksi maanpetokseen.

  Ei se nyt ihan näin taida mennä...

  VastaaPoista