perjantai 17. helmikuuta 2017

MAANPETOS- SEKÄ VALTIOPETOSRIKOS JA SEN TEKIJÄTSuomen laki on melko selkeä, kun kyse on maanpetoksesta. Sitä tarkastellessa käy täysin selväksi se, että Euroopan Unionin jäsenyys, sen toimintaan osallistuminen, sen ylivallan ja "ensisijaisuuden" (EU-termi joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ovat Euroopan Unionin alamaisia) tunnustaminen ovat rikoslaissa maanpetoksena tarkoitettua toimintaa. Rikoslain 12. luku paljastaa myös sen, että osallistuminen Naton toimintaan on rikos Suomen lakien mukaan. Nato Isäntämaa -sopimus on myös rikos. Kaikki tämä on rikollista, maanpetoksellista toimintaa maamme lain mukaan. Kyse ei siis ole mielipiteestä tai tulkinnasta, vaan siitä mitä laissa lukee.

Jotta asia ei jäisi kenellekään epäselväksi, lukekaamme yhdessä vaikka tavaamalla nämä lainkohdat pitäen mielessä Euroopan Unioni ja kaikki siihen liittyvä toiminta, sekä Nato-yhteistyö, Nato Isäntämaa -sopimus ja sen sisältö. Ja muistutan: kyse on siis laista, siitä onko maassamme lakia vaiko ei.

Valitettavasti kun luette tämän rikoslain kohdan, joudutte tunnustamaan sen karun tosiasian, että Suomessa tehdään jatkuvasti tuhansien virkamiesten ja poliitikkojen toimesta maanpetosta, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Koko ajan. Silmienne edessä, julkisesti ja avoimesti.

Ja sitten se Suomen laki:

"12 luku (21.4.1995/578)

Maanpetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578)
«Maanpetos»

Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

1) liittyy vihollisen asevoimiin,

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

4 § (21.4.1995/578)
Törkeä «maanpetos»

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja «maanpetos» on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu

Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.

6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu

Jos vakoilu

1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,

2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai

3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta

Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito

Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

13 luku (21.4.1995/578)
Valtiopetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos

Jos valtiopetoksessa

1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,

2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,

3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai

4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu

Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,

2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,

3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai

4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,

on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

4 § (21.4.1995/578)
Laiton sotilaallinen toiminta

Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

JOS tässä maassa noudatettaisiin lakia, Nato-yhteistyö, Nato Isäntämaa -sopimus, Euroopan Unionin jäsenyys, euro ja moni muu asia loppuisi kuin seinään. Vain siksi, että ne ovat lain vastaista toimintaa, rikollista toimintaa, eli rikoksia. Valitettavasti näin ei ole.

Maamme johdossa toimivat virkamiehet ja poliitikot ovat päättäneet tehdä rikoksia. Maamme sotilasjohto, se porukka jonka pitäisi taata laillinen yhteiskuntajärjestys, on päättänyt olla järjestäytynyt rikollisjoukkio ja rikkoa maamme lakeja. Laki ei merkitse heille yhtään mitään. He eivät vain jätä noudattamatta lakia, vaan toiminnallaan he osoittavat, ettei lailla ole mitään arvoa eikä merkitystä.

Tästä seuraakin mielenkiintoinen dilemma: jos maamme korkein poliittinen, virkamies- ja sotilasjohto ovat sitä mieltä ja osoittavat toimillaan sen, ettei tässä maassa tarvitse noudattaa lainkaan lakeja ja että niitä vastaan voi ja saa toimia avoimesti ja julkisesti, miksi yhdekään suomalaisen tarvitsisi noudattaa mitään lakeja? Jos valtiojohtomme, presidentti Sauli Niinistön johdolla, osallistuu massiiviiseen lainvastaiseen eli rikolliseen toimintaan, miksei tavallinen suomalainen voi tehdä samoin?

Laillisuusperiaatteen perusta on se, että maassa on voimassa Laki, joka koskee kaikkia ja jota kaikki noudattavat. Valtiollisten toimijoiden pitää myös ylläpitää Lakia ja lainkuuliaisuutta. Tämä mielessä pitäen onkin suorastaan irvokasta, että eduskunta, presidentti, hallitus, armeija, ministeriöt ja muu valtiokoneisto rikkoo lakia koko ajan, täysin avoimesti ja julkisesti. Ne osoittavat esimerkillään, ettei edes maanpetosrikoksiin ja valtiopetoksiin syyllistymisestä seuraa tässä maassa yhtään mitään. Lakeja voi siis rikkoa aivan vapaasti, jos niin haluaa, Näin tekevät hallitus, presidentti, eduskunta ja armeijakin.

Onkin hauska kuunnella kansanedustajien ja valtiojohtajiemme hölinöitä milloin mistäkin rikosasiasta tai laillisuusasiasta. Maanpetosrikosta tekevällä ei luulisi olevan mitään moraalista tai eettistä asemaa kommentoida yhtään mitään laillisuusasioita, mutta toisin on. Juuri nämä maanpetosrikolliset ovat joka käänteessä puhumassa siitä kuin lakeja tulee noudattaa.

Maamme suurimmat rikollisjärjestöt, eli puolueet, eduskunta, ministeriöt, rellestävät vapaana mielensä mukaan lakejamme rikkoen ja halveksien, koska ne voivat. Ne ovat se todellinen suomalainen mafia. Maanpetosrikokset ovat vain yksi haara niiden rikollisessa toiminnassa, jossa lailla pyyhitään persettä aamusta iltaan ja jossa lait eivät merkitse yhtään mitään. Ei edes sitä paperia, jolle ne on painettu.
HUOMATKAA, ETTÄ NÄIDEN RIKOSTEN YRITYSKIN ON LAIN MUKAAN RANGAISTAVA TEKO. MIETTIKÄÄPÄ SITÄ.

15 kommenttia:

 1. Millä keinoin saataisiin vastuuseen nuo rikolliset päättäjät.. Pitäisikö pitää isommalla joukolla meteliä, että noita rikoksia jokin taho suostuisi ruveta tutkimaan!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei älkää vaan "pitäkö meteliä". No s...a! Eikö jo olis korkea aika tarttua tuumasta toimeen?!
   Eikä vaan kirjoitella täällä...

   Syrjäytetty, pitkäaikaistyötön = tulos-> työkyvyttömyyseläkeläinen

   Poista
 2. Tämä kertoo kuinka sokeita olemme, meitä ohjataan kohti sotaa, johtajamme on täysin aivopestyjä.Kiitos kirjoituksesta.

  VastaaPoista
 3. Tässä artikkelissa olet asioiden ytimessä.
  Presidentin puheet ovat usein ihan hyviä
  Mutta teot rikollisia.
  Varsinkin isäntämaa-sopimus ja Usa-armeijan
  Kutsuminen tänne harjoittelemaan.
  Käsittämätöntä.

  VastaaPoista
 4. Monet näistä kohdista pelkistyvät siihen, mitä käytännössä tarkoittaa tuo EU:n 'ensisijaisuus', vs perustuslain 1§ 1 mom ("Suomi on täysivaltainen tasavalta."). Jos PeL otetaan kirjaimellisesti, niin EU ei tietenkään voi olla ensisijainen - siitä huolimatta, että 1 § 3 mom mukaan "Suomi on Euroopan unionin jäsen." EU:sta tulevat direktiivit jne eivät ymmärtääkseni ole täällä ilman muuta voimassa, vaan ne on adoptoitava osaksi kotimaista lainsäädäntöä erillisillä päätöksillä. Jos näin ei olisi, voitaisiin kyllä puhua EU:n ensisijaisuudesta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos direktiivejä ei oteta käytäntöön, tulee sanktioita, joten en on pakko viedä lakeihin. Myöskään PeL:n kansanvaltaisuus ei toteudu.

   Poista
 5. Kirjoitat hyvin tärkeistä asioista. Kiitos sinulle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä - hyvät kirjoitukset. Mutta nämä tarvis saada koko kansan luettaviksi. Eivät lue niitä täältä - suurin osa rahvasta siis. No, eivät mitään ymmärräkään... Ansaitsee kusetuksen - tämä kansa!


   1% mieleltään

   Poista
 6. Silmiä avaava. Ehdotan, että perustamme joukkorahoituskampanjan, jonka tuotolla palkataan hyvä lakimies ruotimaan tämä asia perusteellisesti ja luonnostelemaan valtion korkeimmalle johdolle syytekirjelmät sekä valvoville elimille, jotka ovat laiminlyöneet tehtävänsä. Sitten julkaistaan tämä sosiaalisessa mediassa mahdollisimman laajalle.

  Löytyykö ulkomailta jostakin tukea?

  Muissa pienissä maissa on varmaan samoja ongelmia. Voimmeko jotenkin liittoutua näiden kansalaisten kanssa?

  Perustuslaki on puolellamme, joten he eivät voi meitä komentaa. Jos poliisi kolkuttelee ovelle, voimme vetäistä teettämämme laillisuuspaperin ja perustuslain naaman eteen ja jos he siitä huolimatta jatkavat lakien rikkomista, heidät myös asetetaan myöhemmin syytteeseen. Tärkeintä pitää yhteyttä toisiin ihmisiin ja seurata mitä heille tapahtuu. EU eli illuminaatti yrittää parhaillaan lopullista vallankaappausta. Emme suostu siihen.

  VastaaPoista
 7. Saanko Sande joskus lainata tätä sun LOISTAVAA kirjoitustasi? Se on niin hyvä, että se EI SAISI JÄÄDÄ "unholaan". Em tietenkään mainitse kirjoittajaa, jos kiellät sen

  VastaaPoista
 8. Kiitos,henkisesti samoilla linjoilla ja Naton osalta mieluusti myönnän, mutta toisesta näkökulmasta voin nähdä tän jutun pakinanomaisena älykkäänä huomiona. Näitä "rikoksia" tehdessä on tehty tulkintoja, joiden mukaan ne päinvastoin vahvistavat Suomen itsenäisyyttä. Silleen koen, että Suomen johto lievästi kärjistettynä on muutamassa vuosikymmenessä kehittynyt valtiomiestasosta ahneeksi kevytlaumaksi. Jospa kukaan viisas henkilö ei enää motivoidu äänestettäväksi? Me vaan kirjotellaan blogeja ynnä veispuukkiin. Mullaki on just jalat pöydällä😊.

  VastaaPoista
 9. Tällainekin kotisivu on olemassa
  http://jormajaakkola.fi/

  lue myös tämä
  http://jormajaakkola.fi/Valtiopetokset%20Suomessa

  VastaaPoista
 10. Kiitos Sande jälleen!Näitä kirjoituksia pitäisi panna esille niin, että näkisivät muutkin kuin me täällä..

  VastaaPoista
 11. Avaisitko, miten nuo mainitsemasi rikoslain säännösten tunnusmerkistöt täyttyvät ja miten rikosoikeudellinen vastuu, ei poliittinen vastuu, voidaan kohdistaa juuri Niinistöön? Nämä ovat sen verran kovia syytöksiä, että näitä olisi syytä perustellakin eikä vain ladata rikoslain 21 luvun säännöksiä ilman minkäänlaisia perusteluja. Ilman perusteluja tällä jutulla ei ole mitään relevanssia.

  VastaaPoista