tiistai 17. tammikuuta 2017

VIHAA JA PUHETTA

Keskustelu vihapuheesta on taas kiihtynyt ja hyvä niin. Ongelmahan on se, ettei vihapuhetta ole määritelty laissa lainkaan, ja että sen määritelmiksi on otettu muissa lakipykälissä olevat määritelmät. Tämä on taas ongelmallista itsensä määritelmien kautta sikäli, että jos lakia luetaan kuten se on kirjoitettu, joudumme merkilliseen tilanteeseen huomatessamme, että itseasiassa vihapuhe onkin sallittua, vaikka se olisi laissakin olevien määritelmien mukaan kiellettyä. Malliesimerkki tästä on vihapuheen vastaisena pykälänä käytetty rikoslain 11. luvun kohta, jossa määritellään mitä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

"Suomessa rikoslaki (13.5.2011/511) määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan 11 luvussa, joka sisältää sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.[1]

Lisäksi 10 a §:ssä erotetaan rikoksen törkeä muoto.

Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä, mutta lain esitöissä annetaan esimerkkejä:

”Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin jne. tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi jne.”

Näin siis Suomen laissa määritellään kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kysymys kuuluu miksi seuraavat eivät ole sitä?

"Mooses vihastui sotajoukon johtajiksi määrätyille tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköille, kun he palasivat sotaretkeltä, ja sanoi heille: "Oletteko jättäneet henkiin kaikki naiset? Juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja saivat israelilaiset luopumaan Herrasta ja antautumaan Baal-Peorin palvojiksi. Sen tähden Herran kansaa kohtasi vitsaus. 17 Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa."

"Moos. 20:16-17 "Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon, vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt."

"Moos, 13:13-16 "Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän asuttaviksenne, on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan muita, teille vieraita jumalia ... teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa."

Ja edelleen:

20:9-12 Homot ja avionrikkojat (naimisissa olevien kanssa rakastelevat) on tapettava.

22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.

Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

1:10-11 Juutalaiset ovat pahankurisia valehtelijoita ”joiden suut tulee pysäyttää”. (Paavali kirje Titukselle)

1:12 Kreetalaiset ovat ”aina valehtelijoita ja pahoja petoja”. (sama kuin edellä)

Ja sitten islam.

Muhammed humalaisista: " Jos hän on juovuksissa, ruoskikaa hänet: jos hän on taas juovuksissa, ruoskikaa hänet; ja taas jos hän on juovuksissa, ruoskikaa hänet; mutta jos hän on juovuksissa neljännen kerran, tappakaa hänet."

"Muhammad on Allahin lä­het­tiläs ja ne, jotka seuraa­vat häntä, ovat an­karia uskotto­mille, mutta arme­liaita toi­sil­leen. Koraani 48:29."

"Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päi­vään, eivät pidä kiel­lettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, ei­vätkä ota us­kon­nokseen totuuden us­kontoa [islamia]. Tais­tel­kaa heitä vas­taan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa. Koraani 9:29."

"Uskovaiset, taistelkaa niitä uskot­tomia vas­taan, jotka asuvat lä­hellä teitä, ja huo­mat­koot he tei­dät lujiksi. Tie­täkää, että Allah on hurs­kaiden kanssa.Koraani 9:123."

"”Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Allahia (koko maailmassa), mutta jos he herkeävät (palvo­masta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he teke­vät. Koraani 8:39”

”Kun rauhoite­tut kuu­kau­det (islamilai­sen ka­lenterin 1., 7., 11. ja 12. kuukausi) ovat kuluneet, tappakaa us­kot­­to­mat mis­sä heitä ta­paattekin, vangitkaa ja saar­takaa heidät ja väi­jy­­kää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät ruko­uk­sen­sa ja anta­vat almuja, anta­kaa heidän mennä rau­hassa. Allah on An­teek­si­an­tava. Koraani 9:5”

Ja niille, jotka sanovat ettei koraania pidä ottaa kirjaimellisesti, koraanissa sanotaan seuraavaa:

"Koraani itse säätää, että se on otettava kirjaimellisesti, eikä sitä saa tulkita vertauskuvallisesti tai omien käsitys­tensä va­lossa: Profeetta sanoi: ”Jos joku tulkitsee Allahin Kirjaa oman mie­li­pi­teensä valossa, niin vaikka hän olisi oi­keassa, hän on vää­räs­sä.3:7”

Eli kysymys kuuluu tietenkin ovatko kyseiset uskonnolliset tekstit, uskonkappaleet, puheet, sitä vihapuhetta, kiihottamista kansanryhmää vastaan, ja jos ne eivät sitä ole, tarkoittaako se sitä, että uskonnon nimissä saa tällaista kirjoittaa ja levittää vapaasti?

Jos niin on, voisin siis perustaa uskontokunnan ja kirjata sen perusteeseihin vääräuskoisten, eriuskoisten, erimielisten, oikeastaan kenen tahansa tappamiskehoituksen, ilman että se olisi rikos?

Jos taas en voi niin, tehdä, niin miksi nämä uskonnot saavat tehdä juuri niin?

Mielestäni on päivänselvää, että koko vihapuheen käsite on vain ja ainoastaan poliittinen, ajassa muuttuva termi, joka ei perustu mihinkään järkevään argumenttiin. Se valikoituu vain ja ainoastaan poliittisin perustein. Jos vihapuhe olisi sitä mitä sen sanotaan olevan ja sen rikollisuus koskisi kaikkia tasapuolisesti, raamattu ja koraani olisivat myös vihapuhetta. Mutta näinhän ei ole.

Kun Adolf Hitler kehoittaa tappamaan juutalaiset, se on väärin, mutta kun Mooses kehoittaa tappamaan tarkasti nimeämiensä etnisten ryhmien edustajia tai vääräuskoisia, se ei olekaan väärin. Tai se, että Muhammed kehoittaa tekemään saman. Miksi näin? Mikä on se valintaprosessi, joka tekee toisesta vihapuhetta ja toisesta sallittua? Uskonto? Vai sittenkin vain kulloisessa ajassa oleva fiilis, mutu, poliittinen suuntaus?

Kuka määrittelee vihapuheen? Millä valtuuksilla jokin taho määrää vihapuheen määritelmän? Miksi laki ei tunne koko sanaa? Olisiko syytä tehdä juridinen määritelmä ensin ja sitten tarkastella sitä mikä on vihapuhetta, vai mennäänkö edelleen fiilispohjalta?

Tätä on syytä jokaisen pohtia hyvin tarkkaan tykönään, ennen kuin vaatii vihapuheen kieltämistä ja intoilee rankaisevansa niitä, joiden puheista tai mielipiteistä ei pidä. Asiassa on riskinsä, kuten pilapiirtäjä Jouko on nasevasti sen tiivistänyt.En itse pidä natseista tai heidän puheistaan, enkä monien muidenkaan, mutta heillä on oikeus sanoa asiansa, mielipiteensä. Se voi olla mielestäni väärä, voin vastustaa heidän ajatuksiaan, mutta onko minulla oikeutta kieltää ne? Jos minulla on oikeus kieltää natsien kirjoitukset ja puheet, miksei minulla ole samaa oikeutta Muhammedin tai Mooseksen suhteen? Kuten Ville Ranta mainiossa pilakuvassaan asian tiivistää, ongelma on olemassa. 


Miettikää nyt tarkkaan tätä asiaa. Tämä ei ole mikään läpihuutojuttu,  Jos "Vihaan sinua" on vihapuhetta, niin silloin tuhannet suomalaiset murroikäiset ja uhmaikäiset syyllistyvät joka päivä vihapuheeseen. Jos tuo ei taas ole vihapuhetta, niin onko "Vihaan juutalaisia/kristittyjä /mustalaisia/suomalaisia /eurooppalaisia/amerikkalaisia" vihapuhetta? 

Jos etnisiin ryhmiin ei saa kohdistaa vihapuhetta, niin miksi Suomen Yleisradio ja Sanoma-media voivat julistaa "Venäjä on Suomelle uhka/ Venäjä uhkaa Suomea" ?? Nimeämällä Venäjän uhkaksi eli vihollisekseen, kyseiset mediathan määrittelevät venäläisetkin uhkaksi eli viholliseksi, koska he muodostavat kansallisvaltio Venäjän väestön valtaosan. Näin tehdessään nämä mediat syyllistyvät juuri tuohon rikoslain kiihottamispykälän rikokseen. 

Tässä asiassa olisi käytettävä jääkylmää harkintaa, olisi tehtävä ensin lakimääritelmä vihapuheelle, ja vasta sitten ryhdyttävä vihapuheen vastaiseen ristiretkeen. Ristiretkethän olivat nekin uskonnollisen vihan ilmaisua, aivan kuten muslimien joitakin vuosisatoja aikaisemmin aloittama Pyhä sota. Molemmissa periaatteena oli erimielisten, vääräuskoisten tuhoaminen. Sekin on hyvä muistaa, kun vaatii vihapuheille stoppia.


9 kommenttia:

 1. Blogisti nostaa kiistatta esille tärkeitä asioita, mutta analyysi olisi voinut olla hieman sofistikoituneempaa. Hän esittää, että mikäli Koraanissa ja Raamatussa saa sanoa X (tappakaa homot ja filistealaiset, jne.) tulisi moisen diskurssin olla uususkonnoissakin sallittua. Näin blogistimme:

  "Eli kysymys kuuluu tietenkin ovatko kyseiset uskonnolliset tekstit, uskonkappaleet, puheet, sitä vihapuhetta, kiihottamista kansanryhmää vastaan, ja jos ne eivät sitä ole, tarkoittaako se sitä, että uskonnon nimissä saa tällaista kirjoittaa ja levittää vapaasti?

  Jos niin on, voisin siis perustaa uskontokunnan ja kirjata sen perusteeseihin vääräuskoisten, eriuskoisten, erimielisten, oikeastaan kenen tahansa tappamiskehoituksen, ilman että se olisi rikos?"

  Rinnastus ei aivan toimi. Ensinnäkin rikoksen vanheneminen alkaa rikoksen tekohetkestä eli tässä tapauksessa kirjoitus- tai julkaisuhetkestä. Lain mukaan emme siis saa VT:n sepustajia taikka Muhammadia käräjille (Koraanistakin on jo kulunut n. 1400 vuotta), vaikka he kuulemani mukaan piileskelevätkin nykyään Argentiinassa Hitlerin naapureina. Toiseksi Raamattu ja Koraani ovat ikänsä takia kenen tahansa vapaasti painettavissa, joten KUSTANTAJAN asema on eri kuin monissa painetuissa teoksissa (Tämä toki ei olisi käsittääkseni relevanttia, jos uususkonnon kirja julistettaisiin vapaasti kopioitavaksi.)

  Yhä edelleen on selvää, että kenellä tahansa on oikeus todeta, mitä VT:ssä ja Koraanissa käsketään tekemään, kuten blogistikin tekee. Rikosta ei tapahdu silloinkaan, jos asiantilan toteaja tunnetaan hartaana uskonnon harjoittajana, sillä laki on sama kaikille. Sen sijaan jos joku sanoo: "tappakaa homot!" eli esittää KEHOTUKSEN tai ARVOVÄITTEEN ("homot on perseestä"), on toki lain kannalta yhdentekevää, mistä tämä lause on peräisin: Koraanista, VT:stä, vaimolta, ryyppykaverilta, omalta itseltä vai unesta. Toisaalta en näkisi mitenkään mahdottomana, että esim. muslimisaarnaaja X saisi tuomion, jos jakaa painotuotteita, jossa näin kehotetaan tekemään tai tällaista turuilla ja toreilla huutelee, vaikka kyse olisi puhtaasta Koraanin sitaatista eli Koraanista, mutta DEKONTESKTUALISOIDULLA tavalla.

  VastaaPoista
 2. Toinen minua ihmetyttänyt asia on se, että blogistillamme tuntuu olevan parahultaisen vulgääri käsitys siitä, mitä kirjaimellinen tulkinta tarkoittaa, vaikka (tai ehkä pikemminkin koska) hän ei tätä lähde avaamaan. Kirjaimellinen tulkinta uskonnon hermeneutiikassa tarkoittaa, että teksti puhuu YHTÄ SUORAAN jokaiselle lukijalle/ kuulijalle riippumatta ajasta ja paikasta. Jos tulkitsemme vaikkapa Vuorisaarnaa kirjaimellisesti, tällöin emme tulkitse sitä sen kautta, mitä historiallisen tietämyksen kautta oletamme puheen alkuperäisten kuulijoiden puheen ymmärtäneen tai mitä käsitteet, teoriat, jne. tarkoittivat siinä kulttuurissa, jossa ne esitettiin. Kirjaimellinen tulkinta Vuorisaarnasta tarkoittaa sitä, että ajattelen Jeesuksen puhuvan suoraan minulle, aivan yhtä suoraan siis kuin kenelle muulle tahansa.

  Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sanoille annetaan ”kirjaimellinen” merkitys, tyyliin, kun sanotaan ”tappakaa homot!”, kirjaimellinen tulkinta on
  a) tuotetaan heille kuolema tavalla tai toisella
  kun taas ei-kirjallinen tulkinta tarkoittaa jotain sellaista, että
  b) annetaan heille korvapuusti

  Käsitys on hömppeli jo puhtaasti sen takia, että siinä ajatellaan, että luonnollisten kielten sanat ja ilmaisut jakaantuvat kahteen eksklusiiviseen luokkaan: kirjaimellisesti ja metaforisesti tulkittaviin. Kielitieteessä ja kielifilosofiassa on jo vuosikymmeniä siten havaittu, että kieli on metaforista alusta loppuun. Kuten Nietzsche asian ilmaisi, kirjaimellinen ilmaus tarkoittaa kuollutta metaforaa. Jonkin asian ”käsittäminen” on varsin ”kirjaimellinen” ilmaus, tarkoittaen ymmärtämistä, mutta samalla metafora siitä, että ihminen ymmärtäessään ikään kuin saa otteen jostain, tarttuen siihen. Onko käsite ”käsittää” näin ollen ”kirjaimellinen” vai ”metaforinen”? Ei kumpaakaan. Käsite ei ole kirjaimellinen, muttei myöskään metaforinen merkityksessä kirjaimellisen vastakohta, olkoonkin että metaforinen merkityksessä kaikkien sanojen ominaisuus. Miellä ei siis voi olla kirjaimellista tulkintaa ilman kirjaimellisia merkityksiä, joita ei ole olemassa.

  Pohditaanpa vaikka sanaa tappaa. Mitä se tarkoittaa? Meille ehkä samaa kuin lopettaa jonkun elämä. Ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen historian tietäjä ymmärtääkseen, että tappaminen ei todellakaan tarkoittanut aiemmin elämän lopettamista, vaan ainoastaan maallisen elämän lopettamista. Ero on monessa kontekstissa aika lailla drastinen. Näin ollen voimme rakentaa tappajalle täysin erilaisen intention riippuen siitä, missä kontekstissa toiminta tapahtuu. Exempli gratia, teloittajan toiminta hahmottuu aivan eri tavalla ateistisessa valtiossa kuin 1600-luvun Euroopassa. Hän on tekemässä aivan eri asiaa.

  Näin ollen ajatus, jonka mukaan meidän kunnon ihmisten pitäisi suhtautua varauksella no. kirjaimelliseen tulkintaan, perustuu huonoon ymmärrykseen. Kirjaimellinen tulkinta jos jokin vaatii historiallista sofistikaatiota ja oppineisuutta. Jos Jeesus tai Muhammad puhuu SSUORAAN minulle, ei tämä mitenkään vähennä tulkinnan tarvetta sanotusta. Päin vastoin, se asettaa velvollisuuden tulkita, kun lukija/ kuulija on asetettu niin etuoikeutettuun asemaan, että juuri hänelle puhutaan. (Näin siis ainakin uskovainen ajattelee.)

  VastaaPoista
 3. Tuo laki kieltämättä vaikuttaa luonnosmaisen keskeneräiseltä copy-paste-potaskalta. Siinä on liikaa sanat "tieto" ja "mielipide". Toisaalta sanat "paikkansapitämätön", "vääristelty" ja "oikaisematon" puuttuvat.

  Lisäksi olisi kohtuullista että Suomen lakia kirjoitettaessa käytetään suomen kieltä.

  VastaaPoista
 4. Hämmästyttäviä lauseita olet raamatusta löytänyt.
  Ehkä kirkko pitäisikin haastaa oikeuteen,
  Koska kehoittaa ihmisiä väkivaltaan?

  Mutta, mutta
  Mikä tässä ajassa saa kaikki hyppimään toisten silmille?
  Vaikka elintaso kohoaa
  Hyvinvointi vähenee.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin, elintaso kohoaa yksipuolisesti tietyillä ihmisryhmillä Etkö sitä tajunnut? Pienituloisilta leikataan jo kyllä pienistä tuloista. Terveisiä vaan karusta reaalimaailmasta - Suomessa 2017!

   Poista
  2. Minä olenkin eilispäivän maailmasta...
   Luokkakaverini perhe asui Tapanilassa
   Homeröttelössä tyhjät hedelmälaatikot huonekaluina.
   Se oli -60 lukua.
   Nyt en sellaista ole nähnyt.
   Mutta epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta.
   Ehkä siitä syntyy tämä raivo?
   Ja kieltämättä Pisilän hallitus pissii köyhien ja kipeiden päälle...

   Poista
 5. Sande tuo hyvin esille, miten koko vihapuhe-asia on silkkaa pelleilyä. Mistään asiasta ei saa sanoa mitään negatiivista, se on tämän ajan henki! Mutta sitä tahoa, jonka virallinen totuus (media ja poliitikot) on määritellyt viholliseksi, saa solvata. Tästä esimerkkeinä maahanmuuttajat ja venäläiset.
  En voi kuitenkaan hyväksyä kirjoittajan pilkkaavaa asennetta kristinuskoa kohtaan. Kirjoittaja ottaa esille Vanhan Testamentin kohtia, jotka eivät päde enää tänä päivänä. Jeesuksen täytti Vanhan Testamentin lain ja kumosi VT:n järjestyksen. Kirjoittajan siteeraamat VT:n kohdat eivät siis ole relevantteja tähän päivään. Sen sijaan kirjoittaja olisi voinut tuoda esiin Jeesuksen opetuksia evankeliumeista. Vanhan liiton aikana Jumala toteutti tuomioitaan israelin kansan kautta. Uudessa liitossa kenelläkään ei ole oikeutta riistää toisen henkeä, koska Jeesus kuoli kaikkien ihmisten syntien edestä. Siksi myös viha on väärin, se on yhtä kuin murha: ''11 Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet: meidän tulee rakastaa toisiamme. 12 Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita.
  13 Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. 14 Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. 15 Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. 16 Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta.'' (1 Joh 3:13-16). Jeesus rakasti meitä (vihollisiaan) uhrautumalla pahuutemme tähden ja kärsimällä Jumalan vihan rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille. Pelastus on tarjolla kaikille, jotka tunnustavat oman pahuutensa, muuttavat mielensä ja uskovat Raamatun Jeesuksen henkilökohtaisena syntiensä sovittajana, Herrana ja Jumalana!
  Usko ja uskonto ovat kaksi eri asiaa: Kristinuskonto on yhtä kuollut kuin islam. Myös sen hedelmät ovat yhtä pahat, kristinuskonnon varjolla on käyty mm. monia sotia ja tapettu ihmisiä, ja tähän monet kiihkomieliset ateistit puuttuvat. Mutta oikea kristitty (Jeesukseen uskova) elää Jeesuksen esimerkin mukaan muuttuen päivä päivältä mestarinsa kaltaiseksi. Tähän muutokseen hän ei pysty omin voimin, mutta Herran avulla se on mahdollista.
  Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja vääryydestä. Jeesuksen risti tappaa vanhan ihmisemme: meidät luodaan uudeksi, kun tulemme uskoon. Uusi ihminen on Jumalasta syntynyt ja pystyy elämään Hänen tahtonsa mukaista elämää.

  VastaaPoista
 6. Adin olisi kannattanut perustaa puolueen sijaan uskonto. Silloin ei olisi ongelmaa. Uskonnolla olisi varmasti tänä päivänä kymmeniä miljoonia seuraajia. Kätevästi uskonnon oppien kritisoiminenkin voitaisiin tulkita vihapuheeksi. Adi muuten harmitteli, ettei Saksan valtion uskontona olut islam. Sokea usko olisi ollut verraton työkalu. Aika pitkälle kansallissosialismissakin sokealla uskolla päästiin.

  VastaaPoista
 7. Diktaattorit ovat huomanneet, kuinka kätevä apuväline on uskonto, ts. tarkat määräykset siitä, mitä saa sanoa. Toisinajattelusta voi olla rangaistuksena kuolema, koska sehän on jumalanpilkkaa, siis epäilyä diktaattorin uskottavuudesta. Varsinkaan Lähi-idässä ei saa epäillä uskonnollisia dogmeja, koska yksinvalta perustuu niihin.

  Kommunismiakaan ei saanut epäillä. Nykyisin Venäjällä vallitsee uskonnon vapaus, vaikka media väittää, että Putin suosii ortodokseja. Uskonto on suosittua siksi, että se on perusvenäläistä ja ollut kielletty pitkään. Kuitenkin maassa on paljon ateisteja. Suomalainen media katsoo pahalla venäläisten herännyttä kansallismielisyyttä, vaikka se on ihan loogista historiallisesti tarkasteltuna.

  Suomessa media pyrkii ohjaamaan ajattelua. Profeetat ovat joukossamme julistamassa lopullista totuutta, ja suurin osa kansaa on jo saatu käännytettyä. Oikeuslaitoskin on heidän hallussaan, ja väärinajattelijoita rangaistaan.

  VastaaPoista