perjantai 17. marraskuuta 2017

ISÄNMAANPETTURIEN AIKA


Kun maamme historiaa kirjoitetaan joskus sadan vuoden päästä, tämä aika tullaan näkemään isänmaanpettureiden aikana, edellyttäen että Suomi silloin taas itsenäinen ja historiaa voidaan kirjoittaa vapaasti niin kuin se oli. Me elämme sitä historiallista aikaa, jolloin rajun itsenäisyystaistelun saavutukset on mitätöity täydellisesti ja itsenäinen Suomi lakannut olemasta. EU-jäsenyys tarkoittaa juuri sitä.

Kun nelisenkymmentä vuotta sitten maassamme oli poliittisia toimijoita ja yksityishenkilöitä, jotka ajoivat ahkerasti lähentymistä silloiseen isoon ylikansalliseen unioniin, jossa kaikki jäsenvaltiot olivat kuuleman mukaan sielläkin vapaaehtoisesti mukana, ja tuota porukkaa pidettiin epäisänmaallisena. Heidän mielestään Suomen olisi pitänyt olla niin lähellä tuota unionia kuin mahdollista ja tehdä sotilaallista yhteistyötä, järjestää yhteisiä sotaharjoituksia jne.

Kuulostaako tutulta? Ihan sama laulu soi nykyäänkin. Erona on vain se, ettei tuolloinen presidenttimme koskaan hyväksynyt näitä hankkeita, eikä eduskuntamme tai hallituksemmekaan. Suomi piti kiinni valtiollisesta itsenäisyydestään ja riippumattomuudestaan. Me halusimme olla itsenäisiä, olla Suomi.

Toisin kuin Neuvostounionin kanssa, Euroopan Unionin kanssa vehkeilleet isänmaattomat onnistuivat kusettamaan kansaa ja järjestämään "kansanäänestyksen", jonka perusteella menetimme itsenäisyytemme. Mielenkiintoista on sekin, että vain tuo kansanäänestys oli pätevä ja sitova, mutta vastaavia ei ole sen jälkeen järjestetty, eikä tulla eurostoliittolaisen satraappikaartimme mukaan järjestämäänkään. Eiväthän kansanäänestykset ole sitoviakaan, niinhän?

Sama koskee niitä yhteisiä sotaharjoituksia ulkolaisen sotilasmahdin kanssa. Niillä itsenäisyytemme ja riippumattomuutemme on haudattu lopullisesti, sillä meillä ei ole enää kansallista armeijaa, joka taistelisi itsenäisyyden puolesta. On vain ulkomaalaisten komentoon alistettu apurijoukkio, joka käyttää vielä itsenäisyyden ajan nimeä. Tosin sekin aika on tulossa, jolloin tuota nimeäkään ei tarvitse enää käyttää, kun euroarmeija perustetaan ja suomalaiset siirtyvät virallisestikin osaksi ulkomaalaisten johtamaa armeijaa, isänmaansa ja oman kansansa unohtaen ja hyljäten.

Nyt siellä joku natolainen tai eurostoliittolainen rykii itsekseen, että eihän se näin ole, että minä olen isänmaan asialla. No, et sinä ole. Sinä olet aivan samanlainen kuin ne Neuvostounionista haaveilleet taistolaisetkin, sillä erotuksella että sinä olet kaltaistesi kanssa onnistunut siinä missä taistolaiset eivät: te tuhositte itsenäisen Suomen ja luovutitte sen ulkomaalaisten hallintaan. Jos et usko sitä, katsotaanpa hyvin yksinkertaista kaavakuvaa, joka havainnollistaa Euroopan Unionin päätöksentekoa.
Euroopan Unionissa jäsenvaltioilla ei ole mitään päätösvaltaa. Jäsenmaiden ministerit ja valtionpäämiehet voivat toki pitää kokouksiaan ja ilmaista poliittista tahtoaan, ne voivat tehdä ehdotuksia komissiolle, mutta vain komissio voi tehdä päätöksiä. Eivät jäsenvaltiot. Jäsenvaltioilla ei ole äänivaltaa europarlamentissa, jonka kaikki edustajat edustavat euroryhmiään, eivät kotimaitaan tai emopuolueitaan. Europarlamentti ei voi tehdä lakialotteita, eikä se voi estää komission lakipäätöksiä kuin osittain. Europarlamentti hyväksyy tai hylkää noin alle puolet komission lakialotteista, jotka jäsenvaltioiden on pantava toimeen. Jäsenvaltioiden eduskunnat eivät voi kieltäytyä eurolaeista tai niiden toimeenpanosta. Juuri tästä syystä Suomikaan ei saanut haluamaansa metsäpäätöksissä, eikä missään muussakaan asiassa. Suomella kun ei ole mitään päätösvaltaa Euroopan Unionissa.

Euroopan Unioni katsoo olevansa suvereeni vallankäyttäjä alueellaan, eli se katsoo olevansa ylikansallinen valtioelin. Europarlamentti antoi joulukuussa 2016 julkilausuman, jonka mukaan se on ensisijainen parlamentti Euroopan Unionissa. Jäsenvaltioiden parlamentit ovat toissijaisia, eli niillä ei ole mitään valtaa yli europarlamentin ja niiden on toteltava europarlamenttia.

Jos kannatat EU-jäsenyyttä, kannatat kaikkea edellä kerrottua. Olet siis sen ajatuksen kannalla, ettei Suomella ole valtiollista suvereniteettia ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Se on jo idean tasolla epäisänmaallista ja käytännössäkin Suomen lakien vastaista, aivan kuten Nato-yhteistyö ja Isäntämaa-sopimuskin, Nato-jäsenyydestä puhumattakaan. Kuten lakimme sanoo aivan suoraan, kannattamasi toiminta on maanpetoksellista. Jotta asia tulisi selväksi sinullekin, laitan tähän perään ne lait, joiden perusteella EU-jäsenyys on lakiemme vastaista, samoin kuin Nato-jäsenyyskin. Voit sitten ihan itseksesi miettiä miten sinustakin tuli isänmaanpetturi tänä historiallisena aikana. Ensin rikoslaki:

12 luku (21.4.1995/578)

Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen
Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,
1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon
siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
3 § (21.4.1995/578)
Maanpetos
Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
1) liittyy vihollisen asevoimiin,
2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka
4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,
on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos
Jos maanpetoksessa
1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu
Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.
Yritys on rangaistava.
Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.
6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu
Jos vakoilu
1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,
2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai
3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa
ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen
Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisestasakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta
Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen
Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito
Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

13 luku (21.4.1995/578)

Valtiopetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksestavankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa
1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu
Joka tehdäkseen valtiopetoksen
1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.
4 § (21.4.1995/578)
Laiton sotilaallinen toiminta
Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Ja jotta asiassa ei olisi mitään epäselvää, katsotaanpa mitä perustuslakimme sanoo siitä, että Euroopan Unionin komissio, europarlamentti ja Naton päämaja käyttävät maassamme ylintä päätösvaltaa:

Suomen perustuslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 luku

Valtiojärjestyksen perusteet

1 §
Valtiosääntö
Suomi on täysivaltainen tasavalta.
Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.
4 §
Valtakunnan alue
Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.
5 §
Suomen kansalaisuus
Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.
Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.
Huomion arvoista on, että Euroopan Unionissa korkein laillinen päätösvalta on sekin maamme ulkopuolella ja että unioni katsoo hallitsevansa maatamme ja sen alueita,  että korkein tuomiovalta on ulkomaalaisilla, ei meillä, ja että emme ole enää täysivaltainen tasavalta. Mieti sitä ihan kaikessa rauhassa, niin ehkä ymmärrät miksi olet ihan oikeasti nykyajan quislingi. Hekin pitivät itseään kovin isänmaallisina ihmisinä natsien valtaamassa ja miehittämässä Norjassa, aivan kuten sinäkin pidät itseäsi ulkomaalaisten hallitsemassa Suomessa.

Vuonna 1939 Suomella oli myös suuren ulkomaisen unionin ainoaksi oikeaksi tunnustama hallitus. Kuten nytkin, sillä oli oma lippunsa, ministerinsä, valtionpäämiehensä ja armeijansakin. Aivan kuten nytkin se oli suoraan tuon suuren ulkolaisen unionin komennossa ja totteli sitä. Sillä oli sama ulko- ja turvallisuuspolitiikkakin, aivan nykyiseen malliin. Se ulkolaisten johtaman suuren unionin tunnustama ystävällismielinen hallitus tunnetaan nykyisin paremmin nimellä Terijoen hallitus.

5 kommenttia:

 1. Pitäisi tämäkin kirjoittaa kivitauluihin ja osoittaa tulevaisuuteen historiantutkijoille ja tuleville sukupolville, että kyllä kansan syvissä riveissä tiedettiin, missä mennään!!

  VastaaPoista
 2. Vaikuttava ruumiinavaus. Ei lisättävää, mutta lisähappea tarvittaisiin. Oli niin kova tykitys tosiasioita.

  VastaaPoista
 3. Vappu Taipale kirjoitti Ydin-lehdessä 7-8/1990:
  "Minusta on aika hurja paradoksi, että julkisuus hurraa sosialismin romahdusta aivan samoin sanoin kuin millä se siunailee Euroopan ihanuutta. Länsi on nimittäin rakentamassa aivan samanlaista keskitettyä järjestelmää, joka idässä juuri romahti. Suomen kannalta pakka on siinäkin mielessä pahasti sekaisin, että täällä ei olla selvillä mihin me itse pyrimme. Vanha hyvivointivaltio on menneisyyttä, mutta mitä on tulossa tilalle? Nyt kansallista linjaa piirretään vuosi kerrallaan valtion budjetilla. Keskustelu käydään pimennoissa ja todelliset motiivit salataan".
  Sande osoittaa kirjoituksessaan mihin ollaan tultu. Tämän jälkeen kukaan ei voi väittää ettei tiennyt.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En oikein ymmärtänyt. Tarkoittiko puhuja, että se mitä Taipale isolla veellään sanoi olisi jotenkin älykästä/analyyttistä/oivaltavaa/ihqua/jne?
   Sanden valaisevalla blogilla ei ole mitään yhteyttä VTaipaleen psykiatrisiin tulkintoihin: "Vuonna 2001 Taipale aiheutti kohun, kun hän sanoi Ylioppilaslehden haastattelussa kokeilleensa opiskeluaikoinaan LSD:tä".
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Vappu_Taipale.

   Poista
 4. Oli oikein hyvä kirjoitus taas kerran, kiitos siitä.Jäin vielä miettimään tuota kommentti kirjoitusta jossa Vappu Taipale vertasi tulevaa unionia Neuvostoliittoon, ei ihan täsmää monessakaan mielessä, en ole kuullut inahdustakaan että unioni olisi esim. kustantamassa raskaan työn tekijöille ilmaisia lomia aurinkoon ja myös lomia niille ihmisille aurinkoon jotka asuvat kovin raskailla pitkän auringottoman alueen seuduilla, puhumattakaan eläkeläisten ilmaisista matkoista julkisilla kulkuvälineillä ym. Joten ei nyt ihan verrata pelkän pääoman etuja ajavaan liittoutumaan yhteiskuntajärjestelmää joka edes yritti jotakin hyvää köyhälle kansalle.

  VastaaPoista