perjantai 17. marraskuuta 2017

ISÄNMAANPETTURIEN AIKA


Kun maamme historiaa kirjoitetaan joskus sadan vuoden päästä, tämä aika tullaan näkemään isänmaanpettureiden aikana, edellyttäen että Suomi silloin taas itsenäinen ja historiaa voidaan kirjoittaa vapaasti niin kuin se oli. Me elämme sitä historiallista aikaa, jolloin rajun itsenäisyystaistelun saavutukset on mitätöity täydellisesti ja itsenäinen Suomi lakannut olemasta. EU-jäsenyys tarkoittaa juuri sitä.

Kun nelisenkymmentä vuotta sitten maassamme oli poliittisia toimijoita ja yksityishenkilöitä, jotka ajoivat ahkerasti lähentymistä silloiseen isoon ylikansalliseen unioniin, jossa kaikki jäsenvaltiot olivat kuuleman mukaan sielläkin vapaaehtoisesti mukana, ja tuota porukkaa pidettiin epäisänmaallisena. Heidän mielestään Suomen olisi pitänyt olla niin lähellä tuota unionia kuin mahdollista ja tehdä sotilaallista yhteistyötä, järjestää yhteisiä sotaharjoituksia jne.

Kuulostaako tutulta? Ihan sama laulu soi nykyäänkin. Erona on vain se, ettei tuolloinen presidenttimme koskaan hyväksynyt näitä hankkeita, eikä eduskuntamme tai hallituksemmekaan. Suomi piti kiinni valtiollisesta itsenäisyydestään ja riippumattomuudestaan. Me halusimme olla itsenäisiä, olla Suomi.

Toisin kuin Neuvostounionin kanssa, Euroopan Unionin kanssa vehkeilleet isänmaattomat onnistuivat kusettamaan kansaa ja järjestämään "kansanäänestyksen", jonka perusteella menetimme itsenäisyytemme. Mielenkiintoista on sekin, että vain tuo kansanäänestys oli pätevä ja sitova, mutta vastaavia ei ole sen jälkeen järjestetty, eikä tulla eurostoliittolaisen satraappikaartimme mukaan järjestämäänkään. Eiväthän kansanäänestykset ole sitoviakaan, niinhän?

Sama koskee niitä yhteisiä sotaharjoituksia ulkolaisen sotilasmahdin kanssa. Niillä itsenäisyytemme ja riippumattomuutemme on haudattu lopullisesti, sillä meillä ei ole enää kansallista armeijaa, joka taistelisi itsenäisyyden puolesta. On vain ulkomaalaisten komentoon alistettu apurijoukkio, joka käyttää vielä itsenäisyyden ajan nimeä. Tosin sekin aika on tulossa, jolloin tuota nimeäkään ei tarvitse enää käyttää, kun euroarmeija perustetaan ja suomalaiset siirtyvät virallisestikin osaksi ulkomaalaisten johtamaa armeijaa, isänmaansa ja oman kansansa unohtaen ja hyljäten.

Nyt siellä joku natolainen tai eurostoliittolainen rykii itsekseen, että eihän se näin ole, että minä olen isänmaan asialla. No, et sinä ole. Sinä olet aivan samanlainen kuin ne Neuvostounionista haaveilleet taistolaisetkin, sillä erotuksella että sinä olet kaltaistesi kanssa onnistunut siinä missä taistolaiset eivät: te tuhositte itsenäisen Suomen ja luovutitte sen ulkomaalaisten hallintaan. Jos et usko sitä, katsotaanpa hyvin yksinkertaista kaavakuvaa, joka havainnollistaa Euroopan Unionin päätöksentekoa.
Euroopan Unionissa jäsenvaltioilla ei ole mitään päätösvaltaa. Jäsenmaiden ministerit ja valtionpäämiehet voivat toki pitää kokouksiaan ja ilmaista poliittista tahtoaan, ne voivat tehdä ehdotuksia komissiolle, mutta vain komissio voi tehdä päätöksiä. Eivät jäsenvaltiot. Jäsenvaltioilla ei ole äänivaltaa europarlamentissa, jonka kaikki edustajat edustavat euroryhmiään, eivät kotimaitaan tai emopuolueitaan. Europarlamentti ei voi tehdä lakialotteita, eikä se voi estää komission lakipäätöksiä kuin osittain. Europarlamentti hyväksyy tai hylkää noin alle puolet komission lakialotteista, jotka jäsenvaltioiden on pantava toimeen. Jäsenvaltioiden eduskunnat eivät voi kieltäytyä eurolaeista tai niiden toimeenpanosta. Juuri tästä syystä Suomikaan ei saanut haluamaansa metsäpäätöksissä, eikä missään muussakaan asiassa. Suomella kun ei ole mitään päätösvaltaa Euroopan Unionissa.

Euroopan Unioni katsoo olevansa suvereeni vallankäyttäjä alueellaan, eli se katsoo olevansa ylikansallinen valtioelin. Europarlamentti antoi joulukuussa 2016 julkilausuman, jonka mukaan se on ensisijainen parlamentti Euroopan Unionissa. Jäsenvaltioiden parlamentit ovat toissijaisia, eli niillä ei ole mitään valtaa yli europarlamentin ja niiden on toteltava europarlamenttia.

Jos kannatat EU-jäsenyyttä, kannatat kaikkea edellä kerrottua. Olet siis sen ajatuksen kannalla, ettei Suomella ole valtiollista suvereniteettia ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Se on jo idean tasolla epäisänmaallista ja käytännössäkin Suomen lakien vastaista, aivan kuten Nato-yhteistyö ja Isäntämaa-sopimuskin, Nato-jäsenyydestä puhumattakaan. Kuten lakimme sanoo aivan suoraan, kannattamasi toiminta on maanpetoksellista. Jotta asia tulisi selväksi sinullekin, laitan tähän perään ne lait, joiden perusteella EU-jäsenyys on lakiemme vastaista, samoin kuin Nato-jäsenyyskin. Voit sitten ihan itseksesi miettiä miten sinustakin tuli isänmaanpetturi tänä historiallisena aikana. Ensin rikoslaki:

12 luku (21.4.1995/578)

Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen
Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,
1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon
siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
3 § (21.4.1995/578)
Maanpetos
Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
1) liittyy vihollisen asevoimiin,
2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka
4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,
on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos
Jos maanpetoksessa
1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu
Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.
Yritys on rangaistava.
Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.
6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu
Jos vakoilu
1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,
2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai
3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa
ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen
Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisestasakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta
Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen
Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito
Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

13 luku (21.4.1995/578)

Valtiopetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksestavankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa
1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu
Joka tehdäkseen valtiopetoksen
1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.
4 § (21.4.1995/578)
Laiton sotilaallinen toiminta
Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Ja jotta asiassa ei olisi mitään epäselvää, katsotaanpa mitä perustuslakimme sanoo siitä, että Euroopan Unionin komissio, europarlamentti ja Naton päämaja käyttävät maassamme ylintä päätösvaltaa:

Suomen perustuslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 luku

Valtiojärjestyksen perusteet

1 §
Valtiosääntö
Suomi on täysivaltainen tasavalta.
Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.
4 §
Valtakunnan alue
Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.
5 §
Suomen kansalaisuus
Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.
Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.
Huomion arvoista on, että Euroopan Unionissa korkein laillinen päätösvalta on sekin maamme ulkopuolella ja että unioni katsoo hallitsevansa maatamme ja sen alueita,  että korkein tuomiovalta on ulkomaalaisilla, ei meillä, ja että emme ole enää täysivaltainen tasavalta. Mieti sitä ihan kaikessa rauhassa, niin ehkä ymmärrät miksi olet ihan oikeasti nykyajan quislingi. Hekin pitivät itseään kovin isänmaallisina ihmisinä natsien valtaamassa ja miehittämässä Norjassa, aivan kuten sinäkin pidät itseäsi ulkomaalaisten hallitsemassa Suomessa.

Vuonna 1939 Suomella oli myös suuren ulkomaisen unionin ainoaksi oikeaksi tunnustama hallitus. Kuten nytkin, sillä oli oma lippunsa, ministerinsä, valtionpäämiehensä ja armeijansakin. Aivan kuten nytkin se oli suoraan tuon suuren ulkolaisen unionin komennossa ja totteli sitä. Sillä oli sama ulko- ja turvallisuuspolitiikkakin, aivan nykyiseen malliin. Se ulkolaisten johtaman suuren unionin tunnustama ystävällismielinen hallitus tunnetaan nykyisin paremmin nimellä Terijoen hallitus.

torstai 16. marraskuuta 2017

ITSENÄISYYS ON RYSSÄÄ

Kuten olemme huomanneet, kaikki itsenäisyysmielisyyden osoitukset leimataan varsin nopeasti ryssien salajuoneksi. Oireellista on, että kun haluaa Suomen itsenäisyyttä, vastustaa ylikansallista valtaa suhteessa tähän maahan ja kansaan, saa otsaansa ryssän kätyrin leiman.
Nykyisen natolaisen ja eurostoliittolaisen näkemyksen mukaan Simo Häyhä oli ryssän kätyri taistellessaan itsenäisen ja vapaan isänmaan puolsta Kollaalla Talvisodassa. 

Ei se mikään ihme ole. Se on juuri sitä informaatiovaikuttamista eli hybridisotaa, jota meitä vastaan käydään. Tosin, sitä käydään meitä vastaan lännestä. Meille syötetään ajatusta siitä ettemme pärjää, palsternakat ja aaltoilat huutavat puhujapöntöstä kuinka yksin olemme, miten me emme ikinä tule toimeen omillamme emmekä pysty pitämään huolta itsestämme.
Kollaaan kuuluisimpiin upseereihin kuulunut Aarne Juutilainen oli nykyisen meille syötetyn näkemyksen mukaan hänkin ryssän kätyri ja kävi hybridisotaa Suomea vastaan taistellessaan itsenäisen isänmaan puolesta.

Meille toitotetaan aamusta iltaan sitä kuinka kelvoton ja turha itsenäinen Suomi on,  että se on kuin keskonen Kuussa, ilman happilaitteita ja avaruuspukua. Ilman ulkomaalaisten ylivaltaa me tuhoudumme, murskaannumme, ryssät valtaavat meidät sekunnissa ja heti, ja kaiken kukkuraksi ne syövät meidän sienemme tai jotain.
Muukalaislegioonassakin palvellut Juutilainen ja muita Kollaalla ryssien salajuoneen osallistuneita taistelijoita. He kun taistelivat itsenäisyyden ja vapauden puolesta ja sehän on ryssien salajuoni sellainen ajatus.

Miettikääpä kenen etu on saada suomalaiset pelkäämään ja miksi? Pelokas ei ajattele, hän juoksee karkuun. Pelokas ihminen tottelee käskyjä. Natsit tiesivät tämän oikein hyvin. Juuri siksi 38 000 juutalaista käveli surman suuhun Babi Jarissa Ukrainassa toisen maailmansodan aikana. Juuri siksi miljoonat venäläiset, baltit, ukrainalaiset, uzbekit, kazakit ja muut marssivat kiltisti gulagiin ja kuolivat Stalinin Neuvostoliitossa. Pelokkaat ihmiset marssivat miljoonapäisinä laumoina kuolemaan pakkotöihin Maon Kiinassa ja Pol Potin Kamputseassa. Pelko saa aikaan sellaista.
Tali-Ihantalassa ryssien salajuoneen osallistuneita panssaritorjuntaaliupseereita. Hekin taistelivat itsenäisen isänmaan ja kansankunnan vapauden puolesta, eli osallistuivat meille nyt kerrotun mukaan ryssän hybridsoitaan meitä itseämme vastaan.

Ja te pelkäätte. Te juoksette sinne minne ulkomaalainen määrää. Te kyykitte, hyppelette ja nöyristelette, koska teidät on peloteltu tekemään niin. Tuolta tulee alamittainen partavesille lemuava ulkomaalainen virkamies tänne ja suomalaiset poliitikot ja toimittajat konttaavat rinkiä ukon ympärillä edes epäröimättä. Italialainen tulee tänne puhumaan paskaa ja kaikki nielevät sen samaan tyyliin kuin Neuvostoliitonkin aikana, kun neukut antoivat suomalaispoliitikoille leikkisän kutsumanimen Paskansyöjät. Ovat ihan samanlaisia edelleen.
Nykyisen meille tarjoillun version mukaan kuvassa ei ole isänmaallisia jääkäreitä, vaan ryssien salajuoneen osallistuvia natsionalisteja, joiden tavoitteena on horjuttaa maamme laillista yhteiskuntaa Venäjän hyväksi. 

Oletko sinä? Ilmeisesti, jos vastustat itsenäistä Suomea ja haluat tänne ulkolaisia sotilaita komentelemaan suomalaisia, ulkomaalaisia virkamiehiä määräilemään suomalaisia, ulkomaalaisia poliitikkoja jakelemaan käskyjään. Et eroa pahiten suomettuneista poliitikoista mitenkään. Asia ei muuksi muutu siitä, että itäkakan sijasta nielet länsisontaa suu ammollaan.
Nykyisen näkemyksen mukaan tämä maalaus on juuri sitä ryssien hybridisotaa: Suomi-neito kamppailee lain puolesta ulkomaalaisia vastaan. Ja tämä on siis Venäjän salaista informaatiovaikuttamista suomalaisiin tällainen kuva.

Valtiollinen suvereniteetti on ryssien salajuoni. Itsenäisyys on venäläinen juoni Euroopan Unionin vastaisessa salaisessa operaatiossa. Oma armeija on ryssien ovela juoni. Oma eduskunta on ryssien salajuoni sekin. Omat lait ne vasta ovatkin ryssien ryssää. Niinkö?
Nykyisen näkemyksen mukaan on aivan päivänselvää kenen asioilla kenraali Mannerheim oli. Mieshän oli tsaarin upseerikin!

Miettikää nyt edes hieman. Kuka teitä pyörittelee ja miksi?
Meille tarjotun maailmankatsomuksen mukaan kuvassa on ryssien hybridisodankäyntiväline, jonka avulla suomalaiset saadaan osallistumaan ryssien salaiseen operaatioon näiden tietämättä, eli siis Suomen valtiolippu.PERUSTUSLAKI - HALLITUKSEN JA EDUSKUNNAN VIHOLLINEN NO.1

Kun Merilapin kuntapäättäjät päättivät ulkoistaan terveyspalvelut säilyttääkseen Länsipohjankeskussairaalan Kemissä, hallituspuolueissa ja hallituksessa tyrmistyttiin. Vaikka koko SOTE-hankkeen idea on juuri tämä, nyt ovat ministerit toisensa perään itkeneet julkisen terveydenhuollon perään, vaikka ovat sitä olleet romuttamassa ja yksityistämässä koko ajan hartiavoimin.

Totuushan on se, että hallitus oli jo päättänyt ajaa alas Länsipohjan keskussairaalan eikä kuntapoliitikkojen kyselyihin sen kohtalosta edes vastattu. Merilappi oli siis pakkoraossa. Odottaako sairaalan alasajoa ja yksityistettävien palveluiden kaikkioamista Ouluun ja Rovaniemelle, sadan kilometrin päähän, vai tehdäkö edes jotakin? He tekivät näin. Ja tämä on sen SOTEnkin ideana, on ollut koko ajan: terveyspalvelut yksityistetään.

Kuntien itsenäisistä päätöksistä suivaantuneena hallitus ilmoitti välittömästi kiristävänsä kiristyslakia, jolla estetään moiset tempaukset jatkossa. Pääministeri ja kuntaministeri vakuuttelivat eilen televisiossa ja muissa medioissa, että tällaiselle pannaan stoppi kiristyslakia kiristämällä. Tehdään siis laki, joka kieltää kunnilta tällaisen toiminnan. Paitsi että...

TUO LAKI ON PERUSTUSLAIN VASTAINEN.

Hallitus ei voi rajoittaa kuntien itsemääräämisoikeutta muuttamatta perustuslakia niiltä osin. Kiristyslaki tai mikä tahansa laki, jolla hallitus pyrkii rajoittamaan kuntien perustuslaissa määrättyä itsemääräämisoikeutta, on siis perustuslain vastainen, eli laiton laki. Se ei siis ole laillinen laki, hallituksen ja eduskunnan keekoilusta ja paskapuheista huolimatta.

Vain ja ainoastaan muuttamalla perustuslakia, hallitus voisi estää muita kuntia tekemästä samaa kuin mitä Merilapin kunnat tekivät. Siihen tarvittaisiin viiden kuudesosan enemmistö eduskunnassa. Juuri tästä syystä tämäkin hallitus niin mielellään rikkoo laeissaan ja päätöksissään perustuslakiamme. Näin on toimittu jo viimeiset parikymmentä vuotta.

EU-jäsenyys oli perustuslain vastainen kuusitoista vuotta, vuodesta 1995 aina vuoteen 2011, jolloin sinne lisättiin lause "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio." Tosin EU on edelleen perustuslaillisen valtiosääntömme ja yhteiskuntajärjestyksemme vastainen, mutta mitäs pienistä. On sitä perustuslakia vastaan toimittu sen jälkeenkin aivan avoimesti, esimerkiksi Nato Isäntämaa -sopimuksella ja tällä SOTElla.

On erittäin kummallista, että maamme hallitus jatkaa perustuslain vastaista toimintaansa aivan avoimesti kenenkään sitä sen kummemmin kommentoimatta. Se, että hallitus ja eduskunta toimivat perustuslain vastaisesti, ei ole kummallista. Perustuslaki on tämänkin hallituksen ja eduskunnan vihollinen. Se sitoo poliitikkoja sellaisiin asioihin, jotka ovat kansakunnan suvereniteetin ja itsemääräämisoikeuden kannalta olennaisia, ja niitähän suomalaiset poliitikot vihaavat yli kaiken. Heidän mielestään kun Suomella, sen enempää kuin kunnillakaan, ei saa olla oikeutta päättää asioistaan itse.

Hallitukselle perustuslaki on vihollinen. Samoin näköjään eduskunnalle.

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

FINNAIR - ENSIMMÄINEN NATO-RUUMIS

Presidentinvaalikamppailun kiihtyessä on tullut esiin, että kun presidentti Niinistö tapasi presidentti Putinin kesällä, tämä oli ilmoittanut, että jos Suomi liittyy Natoon, Venäjä katsoo, että sen länsirajalla on vihollisvaltio.
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005447887.html

Presidentti Niinistön mielestä tämä ei varsinaisesti vaikuta Nato-päätökseen juurikaan millään tavalla. Näinhän natolaiset ovat koko ajan sanoneet. Heidän mielestään on yhden tekevää olemmeko Venäjän silmissä vihollisia vaiko ei. Jokainen historiaa edes akuankka-tasolla osaava ja tunteva ymmärtää, että on sillä aika helvetinmoinen merkitys maamme tulevaisuuden ja varsinkin turvallisuuden kannalta.

On nimittäin päivänselvää, ettei Nato kykene mitenkään suojelemaan tätä maata, jos ja kun tositilanne tulisi vastaan. Me olisimme etulinjan etummainen potero, aivan kuten olimme valtaosan historiastamme. Tuolloinhan otimme vastaan Ruotsin idänpolitiikan seurauksia kerta toisensa perään ja mm. Iso Vihan aikana noin puolet suomalaisväestöstä kuoli tuon ulkovallan puolesta, aivan kuten nytkin tulisi käymään. Nato-kannattajien mielestä niin pitääkin tapahtua.

Natolaiset ylipäätään esittävät asiansa ikään kuin sillä ei olisi mitään seurauksia, tai mitään merkitystä minkään kannalta. Annan vain yhden esimerkin siitä, kuinka Nato-jäsenyys vaikuttaisi suoraan ja välittömästi tähän maahan. Katsokaapa näitä kuvia tarkkaan ja miettikää asiaa. Nato-jäsenyys siis tekisi Suomesta Venäjän silmissä vihollismaan.
Finnairin kasvu ja olemassa olon edellytys perustuu siihen, että Helsingistä on mahdollisimman suorat lentoreitit Aasiaan. Juuri tämä on koko Helsingin lentoaseman strategia. Sen kasvu ja strategia perustuu myös Aasian liikenteen, sekä rahti- että matkustajaliikenteen kasvuun ja Helsingin asemaan tämän Aasian liikenteen syöttöasemana. Katsotaanpa vielä kerran minkä maan ilmatilan ylitse nämä Helsingille ja Finnairille elintärkeät lentoreitit kulkevat, jos joku ei sitä siellä vielä ole tajunnut.
Finnairin koko strategia perustuu Aasian liikenteen kasvuun tulevaisuudessa. Se on perustunut tämän liikenteen kasvuun jo toistakymmentä vuotta. Se on Finnairin ainoa todellinen ansaintamalli, ainoa varsinainen tulonlähde, koko sen liiketaloudellinen perusta. Aasian liikenteen kasvu varsinkin nyt, kun Kiina on jo ohittanut Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena ja jatkaa edelleen kasvuaan sekä taloudellisena että poliittisena jättiläisenä, tämä Aasian reittien verkosto on Finnairille ja koko suomalaiselle talouden tulevaisuudelle aivan keskeinen, olennainen asia. Kerrataanpa vielä hieman havaintokuvin tätä asiaa.
Finnair ja Suomen valtio ovat investoineet miljardeja tätä Aasian liikennettä silmällä pitäen. JOS Suomi liittyy Natoon, Venäjä katsoo Suomen olevan vihollisvaltio. Miettikääpä mitä se merkitsee kaikelle tälle. Miettikää oikein kaikessa rauhassa mitä vihollisvaltion valtiollisen lentoyhtiön Aasian reiteille voisi tapahtua. Miettikää mitä jo tehdyille miljardi-investoinneille tapahtuisi. Mitä tapahtuisi Helsingin lentoasemalle? Suomalaiselle ilmailulle? Jos joku ei vieläkään oikein ymmärrä mitä tapahtuisi, kerrataanpa asia hieman yksinkertaistetulla havainnekuvalla vielä kerran.
Jos ja kun Venäjä katsoo, että tavallisen naapurin sijaan Suomi onkin vihollisvaltio, se tuskin antaa vihollisvaltion valtiollisen lentoyhtiön enää lennellä koko ilmatilansa poikki lännestä itään ja idästä länteen. Luultavasti Venäjä tulisi asettamaan Finnairille suuria rajoituksia, kenties katkaisemaan lennot sen kautta Aasiaan kokonaan. Se voisi tehdä sen aivan hyvin. Siinä tapauksessa Finnair ja valtio olisivat hukanneet miljardeja. Ja miksi? Natolaisten unelmien vuoksi.

Tuhansia miljoonia katoaisi savuna ilmaan, tuhansia työntekijöitä jäisi työttömiksi, taksiliikenne, bussiliikenne, lentokenttärata, kaikki ne olisivat kärsijöitä. Kokonaiskerrannaisvaikutukset olisivat musertavat koko yhteiskunnalle ja heijastuisivat koko maan ilmaliikenteeseen. Muutkin lentokentät tulisivat saamaan kuokkaansa ja kunnolla, samoin niiden henkilökunta ja oheispalveluja pyörittävät ihmiset. Miksi? Koska meillä on kourallinen idiootteja, joiden mielestä Suomen pitää olla länsimaisen sotilamahdin apupoika ja itänaapurin vihollinen.

On vuoren varmaa, että Suomen liittyminen Natoon lakkauttaisi Finnairin ja Helsingin Aasian reitit, tai ainakin kutistaisi ne mitättömiksi. Finnair olisi yksi ensimmäisistä Nato-ruumiista tässä maassa. Mutta lisäähän olisi tulossa, joten mitäpä sitä suremaan. Pääasia natolaisille on, että joku ulkomaalainen määrää mitä tässä maassa tapahtuu. Hinnasta viis. Niinkö?

Nato-jäsenyyden hinta kansakunnalle olisi paljon kovempi, kuin mitä sen kannattajat uskaltavat edes itselleen myöntää. Nato-jäsenyys olisi turvallisuuspoliittinen itsemurha sotilaallisessa mielessä ja sillä olisi katastrofaaliset vaikutukset maamme talouteenkin. Natolaisten mielestä se on ihan oikein. Heillähän ei ole mitään isänmaata, eivätkä suomalaiset ole muuta kuin ryynejä ulkomaalaisten soppaan heitettäviksi. He haluavat tuhota itsenäisen ja hyvinvoivan Suomen, täysin tietoisesti.

Finnair olisi yksi ensimmäisiä ruumiita tuolla tiellä. Nato-kannattajien mielestä se olisi oikein hyvä asia. Lisää suomalaisia ruumiita, ulkomaalaisten puolesta. Se on heidän tahtonsa ja toiveensa, ja se tulee toteutumaankin sitten kun olemme Naton jäseniä oikein virallisesti. Jep, jep.